Handhavingsbeleid

Omgevingshandhavingsprogramma

Het Departement Omgeving (afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning) is gestart met de opmaak van het eerste omgevingshandhavingsprogramma. Dat beleidsdocument zal richting geven aan het Vlaams omgevingshandhavingsbeleid de volgende jaren. Het is de opvolger van het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening van 18 november 2015 en het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van 22 april 2016.

Het omgevingshandhavingsprogramma bevat decretaal de volgende inhoudelijke delen:

  • Overkoepelend deel met de strategische en operationele beleidsdoelstellingen en beleidsprioriteiten voor een gewestelijk geïntegreerd en afgestemd omgevingshandhavingsbeleid.
  • Bundeling van de individuele handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties. 
  • Aanbevelingen over de handhaving op lokaal niveau en over de samenwerking met en tussen al de betrokken beleidsniveaus.

Door wisselwerking en afstemming tussen de verschillende delen wordt een samenhangend geheel gecreëerd. De actoren in het omgevingshandhavingsveld worden bij de opmaak van het programma betrokken.

Bevraging individuele handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties

Op 1 april 2021 is vanuit het Departement Omgeving een bevraging naar alle handhavingsinstanties gestuurd. Daarin wordt gepeild naar hun handhavingsprioriteiten en -praktijken. De resultaten worden tegen 30 april verwacht. Deze worden gebundeld in het tweede deel van het programma en krijgen doorwerking in de andere delen. Voor de invulling van de bevraging kan de eerste ontwerptekst van het overkoepelend deel, zoals voorgesteld tijdens het infomoment van 4/2/2021 (zie hieronder) inspirerend werken. docx bestandveelgestelde vragen over de bevraging.docx (41 kB)

Meer informatie

Infomoment 15/12/2020 : opmaak omgevingshandhavingsprogramma 

Infomoment 4/2/2021: bevraging vijfjaarlijkse individuele handhavingsprioriteiten handhavingsinstanties

Wijziging timing en traject

De oorspronkelijk voorziene datum van inwerkingtreding van de regelgeving op 1 februari 2021 werd bij amendement gewijzigd naar 1 april 2021. Die wijziging heeft gevolgen voor de timing en het traject van de opmaak van het programma. Bij het lezen en bekijken van de presentaties van de infomomenten moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • de bevraging naar de individuele handhavingsprioriteiten
    de bevraging is pas op 1 april 2021 uitgestuurd. De termijn van 1 maand voor het invullen van de bevraging blijft behouden. De deadline wordt zo verschoven naar 30 april 2021. Qua inhoud wordt er niets gewijzigd.

  • het traject tot opmaak van het omgevingshandhavingsprogramma
    de verschillende fases in het traject worden behouden maar de timing wordt opgeschoven. Meer concrete informatie mag u in juni verwachten.

Regelgeving

De opdracht voor de Vlaamse regering tot opmaak van een omgevingshandhavingsprogramma en de daarbij te volgen procedure is vastgelegd in het decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving (B.S. 23 maart 2021).

 

Handhavingsrapporten

De jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten en handhavingsrapporten ruimtelijke ordening 2009 t.e.m. 2019, opgemaakt door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, kunnen geraadpleegd worden op de website van Publicaties Vlaanderen. Ook is er een overzicht van de handhavingsactiviteiten Ruimtelijke Ordening 2014-2020.

Gewestelijke omgevingsinspectie en beboeting

Omgevingshandhavingsplan 

Het Omgevingshandhavingsplan geeft een overzicht van de werking, plannen en acties van zowel de omgevingsinspectie als de bestuurlijke sanctionering en advisering.

pdf bestandomgevingshandhavingsplan 2022-2023 (6.15 MB)

pdf bestandOmgevingshandhavingsplan 2021 (1.18 MB)

pdf bestandOmgevingshandhavingsplan 2020 (1.04 MB)

pdf bestandomgevingsinspectieplan 2019.pdf (1.28 MB)

Omgevingshandhavingsrapport

In het Omgevingshandhavingsrapport wordt gerapporteerd over zowel de plannen en acties van de omgevingsinspectie als over cijfers van de bestuurlijke beboeting en advisering.

pdf bestandOmgevingshandhavingsrapport 2019 (5.6 MB)

De jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten 2004 t.e.m. 2017 van de afdeling handhaving en de voormalige afdeling Milieu-inspectie kunnen geraadpleegd worden op de website van Publicaties Vlaanderen.