Handelingen in ontginningsgebieden (vernietigd door Grondwettelijk Hof 18/10/2018)

VCRO art. 4.4.8/3  

deze regeling werd vernietigd door het grondwettelijk hof (arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018) en kan niet meer worden toegepast (arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018
 
In de gewestplanbestemmingen voor ontginningsgebieden en de gebieden die vallen onder de subcategorie van gebiedsaanduiding ‘gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen’ kan naast de ontginning van de primaire grondstoffen ook overgegaan worden tot mechanische bewerking van de ontgonnen delfstoffen.  

Tijdelijke infrastructuur voor de ontginningsactiviteit en de mechanische bewerking van de ontgonnen delfstoffen is voortaan dan ook toegelaten. Na de ontginning dienen de constructies verwijderd te worden.   

In het kader van een duurzame materialenkringloop wordt ook de mogelijkheid geboden om deze handelingen te combineren met de verrijking van de ontgonnen delfstoffen door menging met afbraakstoffen (bv. het aanmaken van granulaten bestaande uit ter plaatse gewonnen delfstoffen en gerecycleerd bouw- en sloopafval).  

De eventuele nabestemming van het gebied mag niet in het gedrang gebracht worden.  

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.