Handboek Windturbines

Aan een windturbine is een risico voor de omgeving verbonden. Men maakt hierin onderscheid tussen een direct risico en een indirect risico.

  • Het direct risico is het risico waaraan een persoon in de buurt van de windturbine blootgesteld wordt omdat hij bij faling van de windturbine rechtstreeks kan getroffen worden door een windturbineonderdeel.
  • Het indirect risico is het risico waaraan een persoon in de omgeving van een installatie met gevaarlijke stoffen blootgesteld wordt door de vervolggebeurtenissen van de accidentele vrijzetting van die gevaarlijke stof nadat deze installatie getroffen werd door een onderdeel van een falende windturbine .

Het Handboek Windturbines [HBWT] legt uit hoe dit risico moet berekend worden.

Bij het handboek hoort het Rekenblad Windturbines dat de belangrijkste in het handboek vermelde effectafstanden, scheidingsafstanden en risicoafstanden van een windturbine berekent. Het rekenblad bevat tevens een vragenlijst die aangeeft of voor een (geplande) windturbine al dan niet een aanvullende veiligheidsstudie moet opgesteld worden.

Toepassing | Overgangsbepaling

Het Handboek Windturbines moet verplicht toegepast worden in alle veiligheidsstudies voor windturbines die vanaf 01/01/2020 worden ingediend bij een omgevingsvergunningsaanvraag.

Voor de toepassing van het Handboek Windturbines in veiligheidsdocumenten van Seveso-inrichtingen gelden dezelfde overgangsbepalingen als voor de toepassing van het Handboek Risicoberekeningen versie 01/04/2019 (zie ook document pdf bestand[HBRB] - wijzigingen 01 04 2019.pdf (165 kB)).

Het Handboek Windturbines is een van de elementen van het Instrumentarium Windturbines voor het berekenen, rapporteren en beoordelen van het externe mensrisico van een windurbine. Het Instrumentarium bevat naast het Handboek Windturbines en het Rekenblad Windturbines (inclusief de handleiding), ook de leidraad Veiligheidsstudies Windturbines en het Beoordelingskader Windturbines.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55