Ham

Bestaande bedrijventerreinen: Ham in Ham

In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist dat inbreiding en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen van groot belang is. Eén van de gebieden die aangepakt worden, is het bedrijventerrein Ham.

situeringsplan_Genebos.jpgDe zone in Ham werd in 2000 met een gewestplanwijziging bestemd als bedrijventerrein, maar werd nog niet ontwikkeld.

Omdat dit terrein grenst aan de zoekzone voor een nieuw bedrijventerrein, onderzoekt de overheid of beide terreinen als een geheel kunnen ontwikkeld worden. Het toenmalige Agentschap Economie van de Vlaamse overheid heeft hiervoor de studie uitgevoerd. Verder werd voor dit gebied een Ruimtelijk Veiligheidsrapport en een plan milieueffectenrapport opgemaakt.

Op basis van deze  studies heeft de Vlaamse Regering op 19 juli 2007 beslist dat het volledige gebied tussen het Albertkanaal, de E313, de N141 (Staatsbaan),en de N110 (Meerhoutsebaan) ontwikkeld zal worden als bedrijventerrein. Dit inbreidingsgebied sluit hier onmiddellijk op aan.

Op basis van dit onderzoek heeft de Vlaamse Regering op 19 juli 2007 beslist dat het volledige gebied tussen het Albertkanaal, de E313, de N141 (Staatsbaan) en de N110 (Meerhoutsebaan) ontwikkeld zal worden als bedrijventerrein. Voor de noodzakelijke bestemmingswijzigingen  werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.  Meer informatie hierover kan u vinden in de projectfiche Ham-Zwartenhoek in Ham.

Beoogd aantal ha en type bedrijvigheid (zonder de nieuwe zone)
11 ha deels watergebonden terrein.

Volledig ontwikkeld

Meer info: