GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 de startnota goed voor de opmaak van een GRUP voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen. Het plan ligt op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.

Het GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen creëert ruimte voor een stedelijk beleid met groen en water, nieuwe bedrijvigheid op goed gelegen locaties, economische activiteiten op buurtniveau, nieuwe woonontwikkelingen met meerdere woningtypes en publieke ruimte en voorzieningen voor de ruimere regio bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie. Bijzondere aandacht gaat naar duurzame vormen van stedelijke mobiliteit: aansluiting op het fiets- en wandelpadennet, faciliteiten zoals kwalitatieve fietsenstallingen en rustplaatsen, mobiliteitsplannen en parkeernormering.

Het plan herneemt delen van het GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen, goedgekeurd in 2008. Omdat een plan-MER ontbrak werd de procedure van het GRUP hervat met expliciet aandacht voor duurzame mobiliteit.

Deelgebieden

Het GRUP bestaat uit elf deelgebieden

1. Stadsbos Kauwendaal

2. Openruimtegebied Stuivenberg

3. Signaalgebied Barebeek

4. Beekvallei Vrouwvliet

5. Bedrijventerrein voor agro-industrie en agrarische bedrijvenzone Veiling Zuid

6. Kleinhandelszone Brusselsesteenweg

7. Stedelijk woongebied Kantvelde

8. Stadsbos en woongebied Geerdegem

9. Stedelijk woongebied Maenhoevevelden

10. Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek

11. Toeristisch-recreatief gebied Technopolis (voor het planvoornemen voor dit deelgebied zullen n.a.v. de inspraakreacties locatie-alternatieven onderzocht worden)

Elf deelgebieden

Procedure

SCHEMA PUBLIEKE RAADPLEGING_SCOPING-01.jpgHuidige fase

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’. Van 21.08.2020 tot 19.10.2020 liep de publieke raadpleging over de startnota, met 2 informatiemarkten. Op basis van de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging is de scopingnota uitgewerkt. Deze nota beschrijft de deelgebieden en de manier waarop het onderzoek naar de milieueffecten zal verlopen. Over de scopingnota zelf is geen participatieronde voorzien.

 

De scopingnota vormt de startbasis voor de milieubeoordeling en de opmaak van het GRUP. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en alle adviesinstanties. De volgende stap waarin de burger kan reageren is het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP. Volgens de planning zou dat eind 2021-begin 2022 zijn.

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen 

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning

Blijf op de hoogte

Schrijf u in

* indicates required