GRUP Herkenrodebossen en de Wijer

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Herkenrodebossen en de Wijer’. Het voorgenomen plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de stad Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken en bestaat uit 2 deelgebieden, met name Herkenrodebossen en de Wijer.

 • Herkenrodebossen is een openruimtegebied van circa 1650 ha gelegen tussen Hasselt en Herk-De-Stad, vernoemd naar de abdij van Herkenrode. Vroeger was het een groot aaneengesloten boscomplex, maar door verschillende ontwikkelingen doorheen de jaren transformeerde het naar een versnipperd landschap. Op dit moment bestaat het uit verschillende bosfragmenten, omgeven door natuurlijke graslanden, weilanden, akkers en andere landbouwgebruik. Dit GRUP heeft als doel deze boskernen te herstellen en terug met elkaar te verbinden. Er wordt gestreefd naar een biodivers boslandschap, met aandacht voor het behouden van historisch bocagelandschap en ruimte voor landbouw en recreatief medegebruik.

 • Daarnaast wordt er binnen dit GRUP eveneens gekeken naar een gebied van een 50-tal hectare, ‘de Wijer’, waar de bosstructuur versterkt zal worden. Dit deelgebied is beperkter in huidig gebruik, functies en eigenaars. 
   

De startnota omschrijft de opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.

Plangebied

GRUP Herkenrodebossen

Procedure

Huidige faseGRUP - fase start

De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Herkenrodebossen en de Wijer. Van 05.10.2021 tot 03.12.2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment waarop het planteam toelichting geeft op 21 oktober van 19.00-20.30 uur.

Iedereen kan tot en met 3 december 2021 reacties indienen op de startnota, op één van de volgende manieren:

 • Via het online inspraakformulier 
 • Door een brief te versturen naar
  Departement Omgeving - Afdeling GOP
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel
 • Door een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij een van de betrokken gemeenten:
  • Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt
  • Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad
  • Nieuwerkerken, Kerstraat 113, 2850 Nieuwerkerken
    

Na de publieke raadpleging verwerkt het planteam alle inspraakreacties en maakt ze een scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien start de opmaak van het voorontwerp GRUP. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen (huidige fase)

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

 • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
 • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

 • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
 • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning

Informatie

 • Digitaal infomoment planteam
  Donderdag 21 oktober 2021 van 19.00 - 20.30 u.
  Schrijf je hier in.

Hoe een Inspraakreactie indienen?

 • Via het online formulier 
 • Per brief naar
  Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten 
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel
 • Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij een van de betrokken gemeenten.