GRUP Omgeving Complex E40 - N466 Drongen

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. Het plan ligt op het grondgebied van Gent.

Dit GRUP heeft als doel de herinrichting van het op- en afrittencomplex E40-N466 Drongen en de reorganisatie van de wegen die aansluiten op het complex. Daarbij worden maatregelen genomen om de omgeving rond het complex te verbeteren. Ook de versleten bruggen over de snelweg worden vervangen.

De startnota bevat twee alternatieven: een centraal op- en afrittencomplex ter hoogte van de huidige locatie of een oostelijk complex, geïntegreerd met de bestaande dienstenzones ter hoogte van de wijk Keuze.

Plangebied

443 - Omgeving Complex E40 - N466 Drongen

Procedure

Huidige faseGRUP - fase start

De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. Van 17.08.2021 tot 15.10.2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment waarop het planteam toelichting geeft op 7 september van 19.00-21.00 uur.

De voorbije jaren zijn lokaal meerdere voorstellen uitgewerkt voor de aanpak van het complex Drongen. Op dinsdag 28 september is er een webinar waarop de bewoners de kans krijgen hun voorstel toe te lichten. Inschrijven voor beide webinars is verplicht en kan via de link op deze pagina.

Iedereen kan reacties indienen op de startnota, op één van de volgende manieren:

 • Via het online inspraakformulier
 • Door een brief te versturen naar
  Departement Omgeving - Afdeling GOP
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel
 • Door een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de stad Gent.
   

Na de publieke raadpleging verwerkt het planteam alle inspraakreacties en maakt ze een scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien start de opmaak van het voorontwerp GRUP. Daarbij werkt de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer het wegontwerp verder uit in overleg met alle betrokkenen. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen (huidige fase)

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

 • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
 • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

 • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
 • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning

Informatie

Hoe een Inspraakreactie indienen?

 • Via het online formulier
 • Per brief naar
  Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten 
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel
 • Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de stad Gent.