GRUP Booiebos

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Booiebos. Het plan ligt op het grondgebied van Deinze en Gent.

Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden in uitvoering van het planologisch attest verleend aan de bedrijven Carrosserie Matthys, Funico, Nuscience Belgium en Willemen Infra. Het GRUP heeft aandacht voor de buffering naar de omgeving en de ontsluiting. Om de extra ruimte-inname te compenseren worden een zone voor openbaar nut uit het BPA Afsnee Zuid en het woonuitbreidingsgebied Bassebeek herbestemd naar agrarisch gebied.

Deelgebieden

Het GRUP bestaat uit drie deelgebieden:

  • Bedrijventerrein Drongen I
  • Woon(uitbreidings)gebied Bassebeek
  • Zone voor openbaar nut uit BPA Afsnee Zuid
Deelgebieden Booiebos

Procedure

Huidige faseSCHEMA PUBLIEKE RAADPLEGING_SCOPING-01.jpg

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Booiebos’.  Van 2 februari 2021 tot 2 april 2021 liep de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment op 1 maart.

Op basis van de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging wordt nu de scopingnota uitgewerkt. Deze nota beschrijft de deelgebieden en de manier waarop het onderzoek naar de milieueffecten zal verlopen. Over de scopingnota zelf is geen participatieronde voorzien.

De scopingnota vormt de startbasis voor de milieubeoordeling en de opmaak van het GRUP. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en alle adviesinstanties. De volgende stap waarin de burger kan reageren is het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP. Volgens de planning zou dat eind 2021-begin 2022 zijn.

Volledige procedure opmaak RUP

1. Opmaak startnota

Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen (huidige fase)

Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

3. Opmaak scopingnota 

De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten

De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.

Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen

Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Contacteer ons

Omgevingsplanning