Groene Sporen

Periode 01.07.2010 - 01.07.2013
Periode 2 01.04.2014 - 01.04.2017
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Anzegem, Avelgem, Deinze, Gavere, Harelbeke, Kluisbergen, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Oudenaarde, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte, Zwalm, Zwevegem
Aanvrager Provincie West-Vlaanderen
Subsidiebedrag 300.000 en 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Sinds 2010 loopt in Zuid-West-Vlaanderen het strategisch project ‘Groene Sporen’. Dit heeft in de regio diverse processen in gang gezet, versneld en op elkaar afgestemd. Dit heeft gezorgd voor nieuwe inzichten.

De ruimtelijke uitdagingen die aan de basis lagen van het strategisch project Groene Sporen blijven echter onverminderd gelden:

 • Een verspreide bebouwing;
 • De fragmentatie van de open ruimte;
 • Een gebrek aan groen;
 • Overlappende ruimteclaims (landbouw, recreatie, natuur, wonen, werken, infrastructuur…).

Deze uitdagingen brengen ons bij de inhoudelijke uitgangspunten van Groene Sporen.

Er zijn vijf uitgangspunten:

 1. Ruimte voor meer en betere groeninfrastructuur
 2. Ruimte voor duurzame landbouw
 3. Ruimte voor kwalitatieve recreatie in het groen-blauwe netwerk
 4. Bouwen aan het landschap
 5. Samenwerking met verschillende partners en bestuursniveaus

De uitgangspunten worden hernomen in het ontwerp van Streekpact 2013-2018.

Groene Sporen heeft voor een duidelijke meerwaarde gezorgd in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf aan te willen toetreden tot dit strategisch project. Daarom beslisten de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal om samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een vervolgproject in te dienen.

De partners behouden de focus op het bouwen aan een regionale groenstructuur geënt op het blauw-groene netwerk van rivieren en beekvalleien. Concreet gaat het om de Leie (met o.m. Reutelbeek-Geluwebeekvallei), de Heulebeek, de Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Indien zich elders opportuniteiten voordoen, kan daar uiteraard op ingespeeld worden. Het accent zal opnieuw liggen op het voorbereiden en realiseren van concrete projecten op het terrein. In vergelijking met de voorbije periode komen er minder, maar meer strategisch gebundelde projectgebieden aan bod.

De partners leggen ook een aantal nieuwe accenten:

 • Groene Sporen past zeer uitdrukkelijk in een grensoverschrijdend blauw-groen netwerk in het gebied van de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. Dit houdt in dat er ook wordt samengewerkt met Wallonië en Frankrijk.
 • Groene Sporen wil maximaal inzetten op het concept van de multifunctionele Groene Infrastructuur als een strategisch planningsinstrument. De Europese Commissie heeft op 6 mei 2013 een nieuwe strategie goedgekeurd om het gebruik van groene infrastructuur te stimuleren en ervoor te zorgen dat bij de ruimtelijke ordening systematisch van natuurlijke processen wordt gebruikgemaakt. De strategie is gericht op het bevorderen van groene infrastructuur op de belangrijkste beleidsterreinen zoals landbouw, natuur, water, klimaatadaptatie, mobiliteit, energie en grondgebruik.
 • Groene Sporen zet sterk in op het creëren van draagvlak (bestuurlijk en publiek) en een vertaling naar het gemeentelijke beleid (engagement en doorwerking).

Resultaten

Aan de hand van 7 criteria selecteerde het projectteam Groene Sporen een lijst met projecten waar realisaties op korte termijn mogelijk zijn. Een greep uit de lijst van deelprojecten zijn:

 • VALYS

In het laatste projectjaar van Groene Sporen is vooral ingezet op de voorbereiding en de start van het Interreg V-project VALYS. Dit project heeft als doelstelling om de grensoverschrijdende gebiedsvisie voor de Leievallei (2014) om te zetten in concrete acties, om hierover een dialoog met de burger aan te gaan en om het projectgebied uit te breiden tot in Deinze. Dit Interreg-project bundelt bovendien enkele lokale projecten die geïnitieerd werden door het Groene Sporen-team.

 • Spijkerland Harelbeke

De stad zal het open ruimtegebied "Spijkerland", een zandontginningsgebied, vrijwaren door een deel van het gebied aan te kopen en toegankelijk te maken voor het publiek. Samen met het Provinciaal domein "de Gavers" en het kanaal Bossuit-Kortrijk vormt dit een open ruimte-corridor in de Leievallei.

 • Vlaspark Kuurne

De gemeente Kuurne zal het enige open ruimtegebied in zijn gemeente, aan de monding van de Heulebeek, vrijwaren en inschakelen in het groen-blauwe netwerk. In het kader van winvorm werd een masterplan uitgewerkt door het architectenbureau Delva.

 • Barakkenpark Menen

Menen beschikt over een masterplan om het Barakkenpark in te richten tot een park aan de Leie. Groene Sporen zorgde voor een subsidieaanvraag om de gronden te verwerven en VALYS zal zorgen voor een verder ontwerp in functie van de concrete inrichting.

 • Brielmeersen Deinze

Het projectteam Groene Sporen onderhandelde de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen rond de opmaak van het masterplan Brielmeersen. Door Groene Sporen werd een stagiair aangetrokken die ontwerpend onderzoek opmaakte over de landschappelijke relatie van de Brielmeersen met de Leie.

 • Spierebeek Spiere

De valleigronden tussen het Nieuw centrum en het Robecynplein zijn verworven door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om als natuurgebied in te richten. Het ANB heeft de plannen gefinaliseerd voor de herinrichting van de Spierebeek in Spiere. Sinds begin 2017 is het ontwerp klaar en wordt een dossier voor bouwvergunning ingediend. Het project is opgenomen in het Interreg-projectvoorstel CAT.

 • Geluwe-Reutelbeek

Het projectteam Groene Sporen werkt aan de opwaardering van de Geluwe-Reutelbeek in uitvoering van de gebiedsvisie Geluwe-Reutelbeek, opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de stad Menen en Wervik.

Andere deelprojecten zijn Lettenhof, Heerlijke Heulebeek Wevelgem & Kortrijk, Ecologisch park Vichte, Gaverbeek, Gebiedsvisie Maarkebeek, Reconversie Ruien, Gebiedsprogramma Kanaal Bossuit-Kortrijk, RUP Gavers en Esser.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Bert Kestelyn
Provincie West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2F 4L
8500 KORTRIJK
tel: +32 56 24 99 97
gsm: +32 486 22 21 78
Mail: Klik hier