Groene Noordrand

Periode 01.09.2016 - 31.08.2019
Periode 2 01.02.2020 - 31.01.2023
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise, Wemmel, Grimbergen, Asse
Aanvrager Regionaal Landschap Brabantse Kouters
Subsidiebedrag 299.520 en 300.000 euro
Status Lopend

 

Situering en doelstellingen

Het Strategisch Project Groene Noordrand beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig open ruimte gebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Asse, Wemmel, Meise, Grimbergen, kreeg Regionaal Landschap Groene Corridor vzw (RLGC) vanuit de Vlaamse Overheid groen licht om via het ‘Strategisch Project Groene Noordrand’ 3 jaar lang werk te maken van deze boeiende uitdaging.

Een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie, erfgoed en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied.

Tegenover harde ontwikkelingen zoals de herinrichting van de R0, het nieuwe Eurostadion en andere ontwikkelingen op Parking C aan de Heizel, sneltramlijnen van het Brabantnet, de voortschrijdende verstedelijking etc. worden kwalitatieve zachte groen-blauw-oranje ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus geponeerd.

De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen (Landinrichting, uitvoering Beheersplan Onroerend Erfgoed, flankerende maatregelen in het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB), grote investeringsprojecten, reguliere werking van de verschillende overheden, private investeringen…) is van die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is. Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het sleutelwoord.

Via het ‘Strategisch Project’ neemt het RLGC de rol van coördinator, stimulator en bruggenbouwer op, telkens op zoek naar een win-win voor elke partner.

Binnen het project worden 6 thema’s naar voor geschoven, geformuleerd in onderstaande strategische doelstellingen:

D1: Creëren van een groen netwerk: natuur verbinden en landschapskwaliteit in het gebied verhogen op micro- en mesoschaal.

D2: Creëren van een blauw netwerk: kleinschalige waterbuffering en waterbeheer in het algemeen afstemmen en optimaliseren op micro- en mesoschaal.

D3: Creëren van een oranje netwerk: kwalitatieve recreatieve en functionele verbindingen uitbouwen, vb. langs natuurlijke dragers, onroerend erfgoed,…

D4: Het duurzaam verweven van landbouw met andere landschappelijke functies op de kouters.

D5: Grote infrastructuurprojecten (o.a. Brabantnet, R0,…) als kans aangrijpen tot ontsnippering (natuur, recreatief,…) en tot landschappelijk integreren en verbinden.

D6: Via een verhoogd ruimtelijk rendement naar een verminderd ruimtebeslag: pilootprojecten in realisatie van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Resultaten

De grootste output van deze 1ste periode zijn het opgebouwde netwerk en een screening van lopende projecten en processen, kansen en uitdagingen. Dit resulteerde in heel wat betrokken partners, lokaal en bovenlokaal, evenals in een lijst van potentiële acties waar het strategisch project kan aan werken, op korte tot middellange en lange termijn.

De output van deze overlegmomenten werd samengebracht in een Nota ‘Kennismakings- & inventarisatieronde’. Deze inventaris werd in overleg verder verfijnd en 8 prioritaire gebieden en enkele gebiedsdekkende thema's werden naar voor geschoven. Dit op basis van de criteria: bovenlokale projecten, bundeling van thema’s/doelstellingen, hefboomprojecten, quick-wins, het ondersteunen van bestaande dynamieken (lopende projecten en processen) en het inspelen op opportuniteiten. Op deze manier werd in kaart gebracht waar op korte termijn realisaties mogelijk zijn of nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart met het oog op realisaties op middellange of lange termijn. De complexiteit, opportuniteit en beschikbaarheid van financiële middelen en draagvlak, zal hier dikwijls bepalend in zijn. Het concreteriseren van actieplannen vormt het programma van het 2de werkingsjaar.

Het strategisch project volgde ondertussen ook de reeds lopende processen in haar werkingsgebied op en gaf de nodige input en/of feedback waar nodig (Fietssnelwegen, Brabantnet, Ring0-optimalisatie, digitaal wandelnetwerk, landinrichtingsprojecten 'Hooghof, Asse' & 'Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen',…).

Daarnaast werd ingezet op het initiëren van nieuwe projecten of processen binnen de doelstellingen van het strategisch project, o.a. subsidieaanvraag, goedkeuring en opstart ANB-VSGB - (on)toegankelijke groenprojecten 'Reekbeek, Wemmel' en 'Motte, Wemmel; opstart 'Integraal Waterproject Maalbeek' (i.s.m. Bekkensecretariaat & Waterloopbeheerder Provincie Vlaams-Brabant);…Om het strategisch project Groene Noordrand gekend bij en gedragen door het grote publiek te maken, worden diverse kanalen aangesproken. Zo heeft het strategisch project een eigen facebookpagina en website, en is er een logo en huisstijl opgemaakt en sluit een publieksactiviteit het 1ste werkingsjaar af.

Meer informatie

Documenten

Coördinator

Brecht Vermote
tel. +32 2 253 43 04
gsm: +32 486 33 01 74
Houtemsesteenweg 23
1800 VILVOORDE