Groene economie

Een groene economie, waarbij ecologie en economie elkaar versterken, is nodig om op termijn ons huidig niveau van welvaart en welzijn te behouden en tegelijk het natuurlijk kapitaal te beschermen. Door slim in te zetten op de synergieën tussen economie en ecologie bereiken we naast milieudoelstellingen ook economische doelstellingen.

Studies

Studie naar de mogelijkheden van gemengde financiële instrumenten voor de financiering van duurzame projecten. Hoe kan overheidskapitaal gebruikt worden om privaat kapitaal aan te trekken voor investeringen in duurzame projecten, met een focus op klimaatinvesteringen. De problematiek wordt bekeken vanuit het oogpunt van de financiële sector. Voor vijf investeringscasussen werd een financieringsoplossing uitgewerkt. Het eindrapport moet gezien worden als een inspiratieboek voor overheden die met gemengde financiering aan de slag willen gaan.

Onderzoek naar de mate waarin Vlaamse bedrijven hun businessmodel vergroenen en naar manieren waarop de vergroening en innovatie van bedrijfsmodellen en -strategieën de transitie naar een groene Vlaamse economie kunnen versnellen.

Deze studie belicht het potentieel van het verlagen van de arbeidsbelastingen, zowel voor het individu als voor de bredere Vlaamse economie. Ze houdt daarbij rekening met de Vlaamse bevoegdheden. De belastingverlaging wordt in deze studie gefinancierd via rekeningrijden. Bijgevolg worden de modaliteiten en het potentieel van deze maatregel en de bredere economische effecten van rekeningrijden onder de loep genomen. Het onderzoek eindigt met beleidsaanbevelingen.

Onderzoek naar het effect van de invoering van verschillende milieubelastingen en het aanwenden van deze inkomsten voor het verlagen van de loonkosten of het verhogen van de nettolonen.

In het kader van de uitvoering van het tweede Doelgroepprogramma met de voedingsnijverheid ging de Vlaamse overheid na of het haalbaar is om de Vlaamse voedingsindustrie CO2-, water- en afvalneutraal te maken tegen 2030.

Deze studie leverde een tool op voor het identificeren van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij geeft ze ook richtsnoeren voor Vlaamse beleidsmakers als ze subsidies evalueren, laten uitdoven of hervormen. Ook bevat ze een long list van potentieel milieuschadelijke subsidies met een aantal in de diepte uitgewerkte cases.

Een socio-economische analyse van de milieusector in Vlaanderen met het oog op  investeringen in milieuvriendelijke productiemethoden. Deze studie werd gezamenlijk uitgevoerd door de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM).

Op basis van een bevraging van de sector en een analyse van de jaarrekeninggegevens, bekijkt de studie een aantal parameters van de hernieuwbare energiesector in Vlaanderen, waaronder de omzet, de tewerkstelling, de financiële ratio’s, de kenmerken van de sector zoals de rechtsvorm, ...