Groene Bekken van de Weesbeek

Periode 01.09.2008 - 31.08.2011
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herent, Kampenhout, Kortenberg
Aanvrager Regionaal Landschap Dijleland vzw
Subsidiebedrag 172.800 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Ten noordwesten van Leuven ligt het stroomgebied van de Weesbeek. Het is een gebied van meer dan 10.000 ha groot waarin de beek haar natuurlijke loop volgt. Het landschap in de vallei wordt gekenmerkt door waardevolle bossen, moerassen en verruigde graslanden. In het gebied liggen ook een aantal woonwijken die geregeld met wateroverlast hebben af te rekenen.

Met dit project willen de vzw Regionaal Landschap Dijleland, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg de open ruimte in de vallei van de Weesbeek en haar zijlopen beschermen en verder ontwikkelen. De belangrijkste doelstellingen zijn de bosstructuur versterken en de waterproblematiek geïntegreerd aanpakken. Er wordt gewerkt op twee sporen:

  • Het eerste spoor is het ontwikkelen van een overkoepelende visie op de open ruimte.
  • Het tweede spoor bestaat uit de uitvoering van kleinschalige acties op het terrein. Hierbij is ook de oprichting van een lokale grondenbank voorzien.

Resultaten

Eerst werd een plannenatlas uitgewerkt met een veertigtal bestaande plannen en studies die te maken hebben met de thema’s landbouw, natuur, bos, waterrecreatie en wildbeheer. Gemeentelijke werkgroepen met partners uit verschillende sectoren (milieu, natuur, landbouw, toerisme, erfgoed, wildbeheer, waterbeheer…) hebben de informatie uit de plannenatlas verwerkt in 50 gebiedsfiches, met vermelding van de kansen, knelpunten en adviezen voor elk gebied. Dit resulteerde uiteindelijk in een overkoepelende visie en een actielijst met meer dan honderd concrete initiatieven. De gemeenten en de andere partners – zoals waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties – konden daarmee aan de slag. Doordat de taken zijn vastgelegd en door de verantwoordelijkheid aan een bepaalde partner toe te wijzen, is de continuïteit van het strategisch project verzekerd.

Van in het begin zijn er concrete acties opgezet. Resultaten hiervan zijn onder meer:

  • de aanleg van vistrappen op de molenbeek aan het kasteel van Wilder in Kampenhout
  • een bosproject dat in samenwerking met twee grondeigenaars is opgezet, beplantingsplannen zijn opgesteld en de vergunning voor bebossing aangevraagd
  • het opstellen van een plan voor een ecotunnel die zal zorgen voor een doorgang van de Molenbeek onder de Brusselsesteenweg N2 op de grens van Kortenberg en Herent
  • de organisatie van het wateroverleg, de bespreking van de waterproblematiek op rondetafels en de integratie van de resultaten van het overleg
  • een plan van aanpak voor de wateroverlast ter hoogte van de Kasteelstraat in Kortenberg is in opdracht van Aquafin opgesteld waarbij verschillende locaties voor waterbuffering langs de Weesbeek zijn aangeduid
  • het opstarten van een grondenbank en de aankoop van gronden voor het speelbos aan de scoutslokalen van Veltem-Beisem in Herent en het ontwikkelen van een speelbos rond de chiroterreinen en de speelpleinwerking in Relst (Kampenhout)
  • het ontwerp en de financiële analyse van deze projecten is gemaakt en de hele procedure is door de projectleiding gecoördineerd, inclusief het vastleggen van het grondbeleid en de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • selectie van een aantal zones waarvoor beheersovereenkomsten als systeem gepromoot worden met als doel de waterlopen te bufferen met perceelsranden en bosverbindingen te creëren met heggen, hagen en houtkanten

Testcase was het bufferen van de Leibeek over zowat de volledige lengte. Dit proefproject was succesvol en daarom is beslist om de campagne rond de beheerovereenkomsten verder te zetten en uit te breiden. 31 landbouwers zijn aangeschreven en 30 beheerovereenkomsten afgesloten. De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de opvolging van de overeenkomsten.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Maarten Lambrechts, opgevolgd door Marleen Maldeghem
Regionaal Landschap Dijleland vzw
Naamsesteenweg 573
3001 HEVERLEE
tel: +32 16 40 85 58