Grind

Beleid

Grind wordt in Vlaanderen ontgonnen in het Maasbekken in Limburg. Omdat de ruimtelijke draagkracht dreigde overschreden te worden, werd in 1993 het Grinddecreet van kracht dat de grindwinning en de daarmee gepaard gaande gevolgen regelt. In 2001, 2005, 2009 en 2019 werden wijzigingen aangebracht aan het decreet.

Concreet stelt het Grinddecreet dat grindwinning als hoofdproductie mogelijk was tot vooropgestelde productiequota van 59,5 miljoen ton valleigrind (gewonnen in de alluviale vlakte van de Maas, inclusief de terrassen tot aan de steilrand van het Plateau van de Kempen) en 41,4 miljoen ton berggrind (gewonnen wordt op het Plateau van de Kempen) effectief gerealiseerd waren. Op de gewonnen tonnen grind diende een heffing betaald te worden ter financiering van begeleidende maatregelen. 

Grindwinning als hoofdproductie blijft mogelijk tot de in het Grinddecreet vooropgestelde productiequota effectief gerealiseerd zijn.

Daarnaast is grindwinning mogelijk in de volgende 3 uitzonderingsgevallen:

  • Grindwinning als nevenproductie bij winning van onderliggend kwartszand (onderworpen aan grindheffing);
  • Grindwinning bij infrastructuurwerken (decreet van 3 april 2009) (niet onderworpen aan grindheffing);
  • Projectgrindwinning (niet onderworpen aan grindheffing).  Projectgrindwinning is grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind.

 

Regelgeving

Decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

Contacteer ons

Team ondergrond en diepe ondergrond