Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit : wat en waarom

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.

Deze Green Deal verkent hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren

  • kennis opbouwen over het thema  door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Lerend netwerk

 De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices. 

Daarvoor organiseren de initiatiefnemers minimaal 2 keer per jaar een lerend netwerk, met sessie over verschillende thema’s.  Verder zullen de partners nog bijkomende informatiesessies organiseren die via de nieuwsbrief gepromoot worden.

Actieplan bedrijven en biodiversiteit

Het actieplan biedt een bedrijf op een eenvoudige manier een overzicht van wat ze al doen rond biodiversiteit en welke (vaak eenvoudige) acties er nog ondernomen kunnen worden. We vragen deelnemende partijen om het actieplan jaarlijks te doorlopen.

Zijn er subsidies verbonden aan de Green Deal?

Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal, maar er kunnen eventueel gericht subsidies aangevraagd worden via:

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

Deze Green Deal is officieel gelanceerd en ondertekend op donderdag 20 september 2018. De looptijd is 3 jaar (september 2018 – 2021).

Wat als de Green Deal afgelopen is (2021)?

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit loopt af op 20 september 2021. Na afloop volgt een evaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen. We hopen ook dat bedrijven en organisaties het thema verder blijven opnemen. Het is  dus zeker geen eindpunt.