Gewijzigde toezichtsregeling op lokale RUP’s en verordeningen

VCRO art. 2.2.16; 2.2.23; 2.3.2 

Toezichtregeling op ruimtelijke uitvoeringsplannen 
De huidige regeling voorziet dat de Vlaamse Regering een provinciaal en een gemeentelijk RUP na definitieve vaststelling kan schorsen, en dat de deputatie een gemeentelijk RUP kan schorsen. Na zo’n schorsing moet de provincieraad of de gemeenteraad haar initiële beslissing heroverwegen.  
Dit is een nuttig systeem in die gevallen dat een aangepaste definitieve vaststelling het aangebrachte probleem kan remediëren.  

Bij een niet-remedieerbaar gebrek geeft een schorsing de indruk dat de provincie- of gemeenteraad beleidsruimte heeft, terwijl dat in feite niet het geval is. Een nieuwe goedkeuring zou aanleiding geven tot een nieuwe schorsing. 

Het wijzigingsdecreet voorziet daarom dat de Vlaamse Regering (en enkel de Vlaamse Regering) kan vernietigen. De regeling maakt duidelijk dat de schorsingsprocedure de voorkeursprocedure is en de vernietigingsprocedure de uitzondering. Zo kan de Vlaamse Regering alleen overgaan tot vernietiging als ze van oordeel is dat de onverenigbaarheid, de strijdigheid of de niet-naleving, niet kan worden hersteld, weggewerkt of opgelost door het volgen van de schorsingsprocedure.  

Ook hier geldt de gewone motiveringsverplichting. Als de Vlaamse Regering tot vernietiging overgaat, moet ze motiveren waarom ze van oordeel is dat de onverenigbaarheid, strijdigheid of niet-naleving niet kan worden hersteld, weggewerkt of opgelost door het volgen van de schorsingsprocedure. 

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 verlengt overigens de schorsingstermijn van 30 tot 45 dagen. 

Toezichtregeling op stedenbouwkundige verordeningen 
Met het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 werd daarnaast het administratief toezicht op de verordeningen gelijkgeschakeld met dat van de RUP’s.  

In het geval van verordeningen is dit een merkelijke versoepeling ten opzichte van het huidige toezicht. Momenteel bestaat er immers een goedkeuringstoezicht van de hogere overheid op verordeningen van lokale besturen.  
Dit wordt vervangen door een schorsingstoezicht. In lijn met de schorsingsgronden wordt de adviesmogelijkheid van het departement geherformuleerd. 

Het schorsingsrecht wordt aangevuld met een vernietigingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering. 

De gewijzigde toezichtregeling trad in werking op 30 december 2017 en is van toepassing op lokale RUP’s resp. verordeningen die definitief worden vastgesteld vanaf die datum. Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.