Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). 

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

  • Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).
  • Daarnaast kan u ook het ‘geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen raadplegen’ gebruiken, waar de samenhang met andere ruimtelijke verordenende plannen getoond wordt.
  • Voor het gebruik van het gewestplan in eigen GIS toepassingen vindt u de nodige informatie via deze link. De vectorversie van het gewestplan kan worden gedownload. een legendebestand dat bij de vectorversie hoort, vindt u hier (54 kB). De rasterversie van het gewestplan kan worden geraadpleegd als webservice (WMS). Meer details hierover kunt u terugvinden in de metadata van deze rasterversie.

Wetgeving rond de gewestplannen

  • Het  koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (172 kB) : Dit besluit bevat de voorschriften die gemeenschappelijk zijn voor alle gewestplannen (zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied, ...).
  • De aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van de gewestplannen (299 kB) Naast de zgn. ‘algemene’ voorschriften die in elk gewestplan (kunnen) voorkomen, en die vermeld staan in het KB van 28.12.72, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, zijn er of kunnen er voor elk gewestplan één of meerdere aanvullende stedenbouwkundige voorschriften (soms ook ‘bijzondere’ voorschriften genoemd) van toepassing zijn.
  • De  omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (363 kB) (Officiële coördinatie. Gewijzigd op 25/1/2002 en 25/10/2002) Deze omzendbrief geeft uitleg bij de meest gebruikelijke gewestplanvoorschriften.
  • Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor windturbines en windturbineparken, alsook voor andere installaties voor de productie van energie of energierecuperatie in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van een gewestplan, afwijken van de bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11 april 2008.
  • Besluit opheffen reservatiestroken 14/12/2018 
    Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan of APA (algemeen plan van aanleg). Dit besluit werd inmiddels gewijzigd bij BVR  van 28/06/2019.

Contacteer ons

Omgevingsplanning