Gevaarlijke stoffen en de Seveso-richtlijn

Het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn, beschreven in bijlage I van die richtlijn, is gebaseerd op de indeling en de hoeveelheid  van de aanwezige gevaarlijke stoffen.

De indeling van een gevaarlijke stof gebeurt volgens de voorschriften van de [CLP-verordening]. De basis voor de indeling van een gevaarlijke stof zijn de gevarenklassen, de gevarencategorieën en de gevarenaanduidingen van die gevaarlijke stof.

Voor toepassing van de Seveso-richtlijn worden enkel volgende gevaarlijke stoffen in aanmerking genomen:

Als voorbeeld vind je  hieronder de gevarenklassen, de gevarencategorieën, de gevarenaanduidingen en de daaruit afgeleide Seveso-indeling van de stof n-pentaan onder atmosferische omstandigheden (20 °C, 1013 mbar):

n-pentaan (CAS 109-66-0)

Klasse Klasse en categorie Aanduiding Seveso III categorie
Ontvlambare vloeistof Flam. Liq. 2 H225 P5c
Aspiratiegevaar  Asp. Tox. 1 H304  -
Specifieke doeltoxiciteit bij eenmalige blootstelling  STOT SE 3 H336  -
Gevaar voor aquatisch milieu  Aquatic Chronic 2 H411 E2
    EUH066 -

In tabel I.1 is de koppeling gelegd tussen de verschillende in aanmerking te nemen Seveso-categorieën enerzijds, en de ermee overeenstemmende gevarenklassen, gevarencategorieën en gevarenaanduidingen anderzijds.

Indelingslijst van gevaarlijke stoffen

Tabel 3.1 van bijlage VI van de [CLP-verordening] bevat de lijst van geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van een groot aantal gevaarlijke stoffen.  Deze tabel is op de ECHA-webstek van de Europese Unie als een bevraagbare databank beschikbaar. Een stof die (nog) niet in de indelingslijst van de gevaarlijke stoffen voorkomt, maar volgens zijn veiligheidsblad (MSDS of SDS) of volgens een andere gevaaridentificatiekaart wel een of meerdere van de gevaarskenmerken van de Seveso-categorieën vertoont, telt ook mee voor de toepassing van de Seveso III-richtlijn.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)