Geur

Specifieke emissies naar de lucht (geleid of diffuus) kunnen vaak aanleiding geven tot geurhinder. Bedrijven  moeten steeds alle nodige maatregelen treffen om de buurt niet te hinderen door geur (algemene zorgplicht: art 5.4.9 §2 DABM & art 4.1.3.2 van VLAREM II). Maar soms zijn deze emissies echter inherent verbonden aan bepaalde vergunde productieprocessen en bestaan er niet altijd rendabele technieken om deze emissies in te perken. Bovendien verschillen waarnemingen van geur ook tussen verschillende personen. De vaststelling van geurhinder is dan ook vaak een complexe evenwichtsoefening in een situatie tussen burgers en bedrijven.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

  • Objectieve vaststellingen bij geurklachten: omschrijven geurhinder via criteria voor hedonische waarde (maat voor de onaangenaamheid van de geur); intensiteit, duurtijd en frequentie.
  • Waar nodig worden snuffelploegmetingen of geuronderzoeken door externe deskundigen ingepland.
  • Gerichte acties bij industriële sectoren met specifiek beladen emissies (waterzuivering, afvalverwerking, asfaltcentrales, (petro)-chemie, landbouw, …)
  • Opvolgen bestaande actieplannen bij klasse 1-bedrijven

Meld geurhinder