Geluidshinder

Geluid kan hinderlijk zijn en zorgen voor gezondheidsproblemen alsook het woongenot schaden. De ervaring van geluidshinder blijft vaak een subjectief gegeven. Wat voor de één als storend wordt ervaren kan door de andere nog door de beugel. 

De geluidsproductie eigen aan bedrijvigheden en industriële activiteiten kunnen  als hinderlijk ervaren worden door omwonenden. In de Vlaamse milieuregelgeving zijn hiervoor specifieke geluidsnormen opgenomen afhankelijk van de ligging op het gewestplan. Deze richtwaarden geven aan wat als een aanvaardbaar niveau van geluidshinder kan worden beschouwd in de omgeving.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Nagaan of de geluidsnormen bij klasse 1-bedrijven worden gerespecteerd, door:  

  • Het zelf uitvoeren van gerichte geluidsmetingen bij klachten/meldingen. 
  • Het evalueren van rapporten van erkende deskundigen geluid die opgesteld zijn bij een vergunningsaanvraag of uitgevoerd worden in opdracht van een bedrijf.
  • Geluidsmetingen laten uitvoeren in onze opdracht door erkende deskundigen geluid bij zeer complexe dossiers.
     

Meld geluidshinder

Meer informatie