Geluidsbelastingskaarten

Geluidsbelastingkaarten worden opgemaakt in uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai.  Deze kaarten geven aan wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties in Vlaanderen.

Geluidsbelastingsindicatoren

De geluidsbelasting wordt op de kaarten aangegeven met twee indicatoren: de Lden en de Lnight. De Europese richtlijn omgevingslawaai schrijft het gebruik van deze indicatoren voor.

Berekende geluidsbelasting

De geluidsbelasting op een punt zoals die op een geluidsbelastingkaart wordt aangegeven, is het resultaat van een berekening. Deze berekening houdt rekening met verschillende parameters zoals: verkeersintensiteit, type verkeer, type wegdek, type trein, type vliegtuigen, (toegelaten) snelheid, geometrie van de omgeving en aanwezigheid van afschermende of reflecterende objecten.

De geluidsbelastingkaarten zijn het resultaat van een modelberekening. Ze zijn om die reden niet bijzonder geschikt voor het geven van specifieke informatie over een bepaalde locatie. Wél hebben ze een strategisch nut. Ze geven immers inzicht in de globale blootstelling aan geluid en het aantal blootgestelden in Vlaanderen.

Informatie uit de geluidskaarten kan niet worden ingeroepen om aanspraak te maken op interventie vanwege de overheid.

Welke strategische geluidsbelastingkaarten zijn beschikbaar?

De strategische geluidsbelastingkaarten voor het referentiejaar 2016 voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en voor de luchthaven Brussel-Nationaal werden op 1 juni 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Op 13 juli 2018 werden ook de strategische geluidsbelastingkaarten voor agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners goedgekeurd. Voor de agglomeraties Antwerpen en Gent werd de blootstelling helemaal opnieuw berekend en zijn dan ook nieuwe kaarten beschikbaar. Binnen de agglomeratie Brugge zijn enkel nieuwe berekeningen gebeurd langsheen de belangrijke wegen en spoorwegen. Dit omdat geoordeeld is dat de blootstelling langsheen lokale wegen, lokale spoorwegen en in de omgeving van industriële activiteiten binnen de agglomeratie Brugge onveranderd is gebleven ten opzicht van de situatie in 2011.  De blootstelling voor referentiejaar 2016 langsheen belangrijke wegen en spoorwegen binnen de agglomeratie Brugge kan geraadpleegd worden op de strategische geluidsbelastingkaarten voor belangrijke wegen en spoorwegen.

Wegverkeer - referentiejaar 2016

Strategische geluidbelastingkaart voor belangrijke en aanvullende wegen (Lden)

Strategische geluidbelastingkaart voor belangrijke en aanvullende wegen (Lnight)

Download de strategische geluidskaarten voor belangrijke en aanvullende wegen in pdf-formaat

Spoorverkeer - referentiejaar 2016

Strategische geluidsbelastingkaart voor belangrijke en aanvullende spoorwegen (Lden)

Strategische geluidsbelastingkaart voor belangrijke en aanvullende spoorwegen (Lnight)

Download de strategische geluidsbelastingkaarten voor belangrijke en aanvullende spoorwegen in pdf-formaat

Luchthavens - referentiejaar 2016

Strategische geluidsbelastingkaart voor belangrijke luchthavens (Lden)

Strategische geluidsbelastingkaart voor belangrijke luchthavens (Lnight)

Download de strategische geluidsbelastingkaarten voor belangrijke luchthavens in pdf-formaat

Brussel-Nationaal 

Bijkomende informatie op de website van de luchthaven Brussel-Nationaal 

Agglomeratie Antwerpen, Brugge en Gent

Strategische geluidsbelastingkaarten agglomeratie Antwerpen (referentiejaar 2016)

Strategische geluidsbelastingkaarten agglomeratie Gent (referentiejaar 2016)

Strategische geluidsbelastingkaarten agglomeratie Brugge (referentiejaar 2011)

De blootstelling voor referentiejaar 2016 langsheen belangrijke wegen en spoorwegen binnen de agglomeratie Brugge kan geraadpleegd worden op de strategische geluidsbelastingkaarten voor belangrijke wegen en spoorwegen (zie hoger).