Gefluoreerde broeikasgassen

Veel commerciële koelinstallaties, en in mindere mate warmtepompen en airco-systemen, bevatten nog steeds grote hoeveelheden koelmiddelen met een zeer hoog aardopwarmend vermogen (de zgn ‘F-gassen’). In het licht van de klimaatopwarming moet het gebruik en de uitstoot ervan daarom teruggedrongen worden. De oorzaken van deze emissies zijn de lekkage van deze gassen bij gebruik in koelinstallaties, en de onzorgvuldige terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen wanneer deze installaties buiten werking gesteld, afgebroken of ingezameld worden.

Koeltechnische firma’s vormen de meest essentiële schakel in het gebruik en de afvoer van F-gassen bij koelinstallaties. Zij doen immers al het onderhoud aan de installaties en hun expertise bepaalt de emissies tijdens de gebruiksfase. Om deze werken in Vlaanderen uit te voeren is een erkenning nodig.

Voor wat betreft de reglementering inzake broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen zijn de Europese Verordeningen 517/2014 en 1005/2009 rechtstreeks van toepassing op Vlaanderen.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

De controles richten zich op het zo veel mogelijk beperken van de emissies van deze klimaatonvriendelijke gassen, wat ook een objectief is van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, en de recent afgesloten Green Deal 009 “Klimaatvriendelijke Koeling” . 

De  controles richten zich  grotendeels tot exploitanten van de retail-sector (supermarkten) bij zowel klasse 1- als klasse 2-inrichtingen en houden volgende in::

  • Nagaan of het (preventief) onderhoud van koelinstallaties door een erkende koeltechnieker is uitgevoerd;
  • Nagaan of  wettelijke exploitatievoorschriften (lekdichtheidscontroles, instructiekaart, logboek en maximale relatieve lekverliezen) worden nageleefd;
  • Opsporen van lekken bij de koelinstallatie;
  • Nazicht van aanwezigheid van verboden koelgasmiddelen;
  • Controle op de correcte afvoer/terugwinning van koelgassen;
  • Controle op de erkenning, werking en kwaliteit van de koeltechnische firma’s;
  • Controle op de periodieke keuringsverplichting van grotere HVAC-systemen (>12kW).

Deze controles hebben geen betrekking op procesgerelateerde emissies van gefluoreerde broeikasgassen bij de chemische industrie.