Evaluatie van de werking van het omgevingsvergunningendecreet

De omgevingsvergunning voegt de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning samen. Later werden ook de natuurvergunning en kleinhandelsvergunning geïntegreerd. Met het omgevingsvergunningendecreet worden de verschillende stappen in de procedure van zo’n omgevingsvergunningsaanvraag geregeld. Door deze vergunningen samen te voegen tot één vergunning wil de overheid zorgen voor een geïntegreerd, transparant en eenvoudig verloop van een aanvraag. Deze aanpak moet ook een oplossingsgerichte dienstverlening bieden aan de aanvragers, en leiden tot betere beslissingen.

Om een goed beeld te krijgen van de werking van het decreet werd in 2020 hiervoor een ruime bevraging georganiseerd van betrokken actoren (via enquête en interviews), zoals vergunningverlenende overheden, omgevingsadministraties, adviesverleners, bouwheren en exploitanten, architecten, milieuprofessionals, … Het evaluatieonderzoek richtte zich op de werking van de omgevingsvergunning, het oplossingsgericht karakter, de kwalitatieve vergunningverlening, het geïntegreerd werken en de geïntegreerde advisering, de administratieve vereenvoudiging, de uitgetekende bevoegdheidsverdeling, de flankerende maatregelen enz…. 
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen van het Decreet in belangrijke mate bereikt werden, maar dat nog verschillende elementen binnen de werking van het Decreet het volledige doelbereik in de weg staan.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek