Evaluatie van de effectiviteit van de planbatenheffing

Inhoud van het rapport

Dit onderzoeksrapport beschrijft de evaluatie van de effectiviteit van de planbatenregeling. Het rapport bevat:

  • Een kwantitatieve update van het monitoringrapport uit 2013
  • Een analyse van de besteding van de opbrengsten van de planbatenheffing
  • Een inventarisatie van de knelpunten die de toepassing van het instrument bemoeilijken
  • Een verkenning van de mogelijke optimalisaties van de planbatenregeling

Context

Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet Ruimtelijke Ordening uit 1999 ging het niet op dat de gemeenschap via planschade alleen zou moeten opdraaien voor de waardevermindering als gevolg van een bestemmingswijziging, terwijl ze niet kan genieten van de inkomsten door waarde-toename als gevolg van bestemmingswijzigingen. Daarom werd een systeem ingevoerd waarbij de meerwaarde die het gevolg is van een bestemmingswijziging wordt belast (planbaten). Perceeleigenaars die voordeel halen uit de inwerkingtreding van een bestemmingsplan dragen hierdoor bij in de kosten van (aspecten van) het ruimtelijk beleid.
De planbatenregeling bestaat, mits enkele kleine aanpassingen, sinds 2009. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het uitvoeringsbesluit over planbaten is er voorzien dat er om de 5 jaar een globaal evaluatierapport wordt opgemaakt. Gezien er in 2013 een eerste monitoringrapport is opgemaakt drong een nieuwe evaluatie zich op.

Doelstelling

Het doel van de evaluatieopdracht is om de effectiviteit na te gaan van de planbatenregeling. Met ‘effectiviteit’ wordt bedoeld: “de mate waarin de overheid erin slaagt om de planbatenheffing op een zo efficiënt mogelijke manier te innen en de geïnde inkomsten te gebruiken voor het uitvoeren van haar ruimtelijke beleidsdoelstellingen op alle bestuurlijke niveaus”.
 

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek