Europese projecten

Europa ondersteunt en subsidieert projecten die passen binnen de doelstellingen, de prioriteiten en de werking van de EU. In deze projecten werken organisaties zoals overheden, kennisinstellingen, bedrijven en bedrijfskoepels (meestal in verschillende landen) met elkaar samen. Zo leren de projectpartners ook van elkaars systemen en instrumenten.
Het departement Omgeving neemt deel aan projecten die de Vlaamse omgevingsprioriteiten versterken.
Het departement werkt mee aan volgende projecten:
 

2B Connect    

Looptijd: 4/1/2016 tot 3/1/2020    

https://www.2b-connect.eu/

26 partners zetten zich tot januari 2020 samen in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio België – Nederland onder de noemer ‘2B Connect’. 
Vergroenen van bedrijventerreinen: het hart van ons project!
Ontwikkelen en verfijnen van instrumenten: rekentool, biodiversiteitsscan, minibeheerplannen,
De taskforce biodiversiteit: we leiden adviseurs op die ook na 2B Connect bedrijven zullen motiveren, inspireren en begeleiden bij het verhogen van de biodiversiteit, zowel op het bedrijfsterrein als in de milieumanagementsystemen.
Communicatie: via een wervende website, netwerkmomenten met de bedrijfswereld en de groene sector, groensafari’s, een filmpje en veel meer, brengen we dit thema onder de aandacht en inspireren we bedrijven om te werken aan biodiversiteit.

The European Human Biomonitoring Initiative - HBM4EU  

Looptijd 1/01/2017 tot  eind 2021    

https://www.hbm4eu.eu

Dit Horizon 2020 project heeft als doel samenwerking te genereren tussen lidstaten binnen het domein van humane biomonitoring (HBM) en mogelijkheden  te verkennen voor een duurzaam beleidsondersteunend HBM-project in Europa. Door de jarenlange ervaring met beleidsvertaling van HBM resultaten in Vlaanderen spelen de partners van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (VITO en enkele Vlaamse universiteiten) een belangrijke rol in dit project. De afdeling VPO van het departement Omgeving zal ook een belangrijke bijdrage leveren bij inhoudelijke taken over beleidsvertaling van HBM-resultaten en als nationaal contactpunt. Daarnaast is het team Omgeving en Gezondheid (van de afdeling VPO) verantwoordelijk voor de opmaak en het beheer van indicatoren voor de performantie en impact van het project. Deze taak behelst zowel eigen onderzoek als coördinatie binnen het consortium.

BENEFIC    

Looptijd 7/2/2017 tot eind 2020  

http://www.benefic.eu/nl/home 

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd.BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’ en betekent letterlijk ‘iets goeds doen of promoten’. BENEFIC is een partnerschap van Vlaanderen (dOMG en dMOW), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel) en Nederland (Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat).

VitalNodes   

Looptijd 2018-2019   

https://vitalnodes.eu/

Op Europees niveau stedelijke knooppunten beter integreren in het Europese TEN-T netwerk door middel van een goede ruimtelijke ordening.

Opengovintelligence   

Looptijd 01/02/2016-31/01/2019    

http://www.opengovintelligence.eu

BE REEL!   

Looptijd 01/01/2018-31/12/2024    

https://www.be-reel.be/ 

Belgium Renovates for Energy Efficient Living: opzetten en uitrollen van de gewestelijke lange termijn renovatiestrategiëen voor woongebouwen.

e-MOPOLI   

Looptijd 01/06/2018-30/11/2022    

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

Dankzij e-MOPOLI worden kennis en ervaring m.b.t. elektromobiliteit en alternatieve brandstoffen uitgewisseld tussen acht Europese regio’s. Op basis van deze intensieve kennisuitwisseling zal elke regio een actieplan opstellen om het transport verder te vergroenen. Vlaanderen is binnen e-MOPOLI verantwoordelijk voor het uitvoeren van een regionale contextanalyse voor alle regio’s en het verzamelen van 40 good practices die de basis zullen vormen van ieders actieplan.     

PROWATER   

Looptijd 1/9/2018 - 31/8/2022    

https://www.pro-water.eu

Het Interreg 2 Zeeën project PROWATER  gaat over adaptatie aan klimaatverandering door betere infiltratie en opvang van water:
Verschillende organisaties in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan de verbetering van het landschap en haar ecosysteemdiensten om de adaptatie aan de klimaatverandering te verbeteren. Het doel van het project is de veerkracht van de bodem te verbeteren door natuurlijke inrichting. PROWATER wil daartoe ook een PES-model (Payment for Ecosystem Services) ontwikkelen en implementeren.

IDACS  (ID & Data Collection for Sustainable Fuels in Europe)

Looptijd 18/02/2019-31/12/2021  

Met dit project willen 15 Europese lidstaten onder coördinatie van Nederland het grensoverschrijdend gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen zoals laadpalen en waterstofstations faciliteren, enerzijds door het voorzien van unieke identificatiecodes voor deze infrastructuur om interoperabiliteit van het netwerk mogelijk te maken, en anderzijds door systematisch statische en dynamische data van de infrastructuur (o.a. locaties, beschikbaarheid, prijzen) te verzamelen en te ontsluiten via een nationaal toegangspunt. De drie Belgische gewesten zijn partners in het project onder trekkerschap van dOMG.  

GeoERA: GeoConnect³d     

Looptijd 1/7/18 - 31/12/2019    

https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/

Vlaanderen werkt mee aan het GeoConnect³d project dat een nieuwe methodologische benadering ontwikkelt om geologische informatie te ontsluiten voor beleidsondersteuning en duurzaam beheer van de ondergrond. Binnen Europa werd hiervoor o.a. de Roer-to-Rhine regio als case geselecteerd. Het betreft een grensoverschrijdende regio met complexe geologie waarvoor een structureel raamwerk wordt opgezet waarbinnen bestaande modellen met verschillende schaal en resolutie met elkaar verzoend worden en dat rekening houdt met zogenaamde “geomanifestaties”. Dit zijn specifieke uitdrukkingen van geologische processen zoals breukwerking, die een belangrijke bron van informatie zijn om de geologie goed te kunnen begrijpen, om de mogelijkheden te zien voor valorisatie van de ondergrond of om de risico’s te kunnen inschatten.  

SARCC (Sustainable And Resilent Coastal Cities)   

Looptijd 2019-2022    

https://www.sarcc.eu/

Het Interreg 2zeëen-project SARCC staat voor ‘Sustainable and Resilient Coastal Cities’. In het Nederlands kan dit vertaald worden als ‘Duurzame en Veerkrachtige Kuststeden’. Het project zoekt naar oplossingen om op een duurzame wijze de kuststeden te beschermen tegen gevolgen van de stijgende zeespiegel.
De focus van het project ligt op het gebruik van natuurgebaseerde oplossingen (NBS, Nature Based Solutions) binnen de kustwering, zowel in het beleid als de concrete aanleg van kustweringsprojecten. 
Een belangrijke poot vormt hierbij de opbouw van kennis over NBS, én kennisverspreiding naar besturen en bevolking.  https://www.sarcc.eu/