Erosie: kaarten

Potentiële bodemerosiekaart

De potentiële bodemerosiekaart per perceel toont, aan de hand van een klasse-indeling, een schatting van de gemiddelde jaarlijkse bodemerosie door water en bewerking per perceel. Deze kaart wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwe perceelsvormen.

Erosiegevoeligheidskaart per gemeente

De erosiegevoeligheidskaart per gemeente toont de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie van elke gemeente in Vlaanderen en geeft dus een eerste indicatie van de locatie van erosiegevoelige gebieden op niveau van Vlaanderen.

Andere erosiegerelateerde gronden: Code A

Landbouwers, erosiecoördinatoren of bedrijfsplanners kunnen een aanvraag indienen voor het toekennnen van code A (andere erosiegerelateerde gronden) aan geografische eenheden of aan percelen met zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie. Het perceel of de percelen behouden hun berekende erosiegevoeligheid, maar door het toekennen van de code A wordt het mogelijk om op deze percelen beheerovereenkomsten Erosie af te sluiten.

Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiële bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. De percelen met code A zijn aangeduid op de potentiële bodemerosiekaart per perceel.

Potentieel en actueel winderosierisico

De potentiële winderosie wordt berekend zonder rekening te houden met de geteelde gewassen (V = 1). De hoogste waarden komen voor aan de kust, in de Vlaamse Zandstreek en in de Antwerpse en Limburgse Kempen.

potentieel winderosierisico

Voor de kaart met actuele winderosie werd de vegetatiefactor wel in rekening gebracht. Hoewel de erosiewaarden veel lager zijn dan voor de potentiële winderosie, zijn dezelfde ruimtelijke patronen zichtbaar. De vaststelling dat het jaarlijkse actuele bodemverlies door winderosie laag is, neemt niet weg dat er tijdens sommige jaren tijdelijk aanzienlijke winderosie-events kunnen optreden.

Actueel winderosierisico

 

 

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Erosie