Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Wetgevend kader

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 regelt de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen. De decretale inbedding gebeurt via het decreet van 29 april 1991 dat werd gewijzigd door het decreet van 18 december2015.

Dit kader zorgt voor:

  • Eenvoud, eenvormigheid en transparantie in de erkennings- en subsidiëringsprocedure.
  • Een drastistische vermindering van administratieve lasten en interne beheerskosten.
  • Een helder kader met duidelijke resultaatsgerichte en haalbare indicatoren.

Bekijk het besluit en de decreetswijziging:

Eerste beleidsperiode 2017-2021

Op basis van een meerjarenplan of meerjarennota voor 5 jaar zijn 14 gewestelijke en 23 regionale milieu- en natuurverenigingen erkend voor de eerste beleidsperiode 2017-2021.

Vanaf 2018 rapporteren de erkende milieu- en natuurverenigingen jaarlijks als volgt:

  • Vóór 1 april: het voortgangsrapport.
  • Vóór 1 juli: de financiële verantwoording (tenzij ingediend bij de Nationale Bank).

Alle procedures over indiening en evaluatie vind je terug op deze tijdslijnen:

Startsubsidie 2019-2021

Vier milieu- en natuurverenigingen ontvangen eenmalig de startsubsidie  voor de periode 2019 tot en met 2021. De startsubsidie is bedoeld om nieuwe initiatieven door te laten groeien naar een stabiele werking als gewestelijke thematische vereniging. De subsidiëring gebeurt op basis van een plan van aanpak dat de verdere uitbouw van de vereniging beschrijft. Doordat de startsubsidie niet gekoppeld is aan een erkenning moeten deze verenigingen in 2021 een erkennings- en subsidiëringsdossier indienen voor de subsidiëringsperiode 2022-2026. Vanaf 2020 dienen deze verenigingen jaarlijks ook een rapportering in volgens bovenstaande data.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij