Erkenning aanvragen: bedrijf brandbeveiligingssystemen

 

De volgende werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur:

 • installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling
 • controles op lekkage van brandbeveiligingsapparatuur
 • terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de technicus voor brandbeveiligingsapparatuur werkt, erkend zijn als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet men voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

 • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
 • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen opgeheven

Specifiek voor het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • minstens één erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben
 • voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen
 • het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

Naar boven

Verschil certificaat en erkenning

Om erkend te kunnen worden als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur moet men eerst een certificaat bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur behalen.

Dit certificaat is een certificaat zoals bedoeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 304/2008 van de Commissie van 2 april 2008. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Met enkel het certificaat kan men in Vlaanderen nog niet aan de slag als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur. Hiervoor is een erkenning vereist.

Naar boven

Van certificaat naar erkenning

Binnen het Vlaamse Gewest wordt de erkenning aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten  van het Departement Omgeving met het volgende formulier:

docx bestandAanvraag erkenning bedrijf brandbeveiligingsapparatuur.docx (53 kB)

De leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur.


Indienen aanvraag


Het aanvraagformulier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

 

Erkenning Europees certificaat

Technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, worden van rechtswege erkend maar moeten zich eerst melden en toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Aanmelden technici en bedrijven kan via het online loket van het Departement Omgeving met vermelding van volgende gegevens:

 • in geval van een natuurlijke persoon:
  • de voor- en achternaam
  • het privéadres
  • het rijksregisternummer
  • in voorkomend geval, het statuut, het ondernemingsnummer en het adres van de werkgever
  • de contactgegevens van de aanvrager
  • als de erkenningsaanvraag uitgaat van een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep uitoefent: het ondernemingsnummer
 • in geval van een rechtspersoon:
  • de naam
  • het statuut van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt ingediend
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemingsnummer
  • de identificatiegegevens van de personeelsleden en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten
  • de identificatiegegevens van de bestuurders

De erkenning gaat in op de datum waarop het gebruik van de erkenning, de identificatiegegevens, zoals hierboven vermeld, worden bezorgd en een geldig bewijs van betaling van de retributie, wordt voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. De persoon of het bedrijf, beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven, en legt zijn certificaat en, in voorkomend geval, de vertaling ervan voor aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, bij de melding van het gebruik van de erkenning. De naam van de technicus of het bedrijf wordt opgenomen in de lijst met erkende personen, bedrijven op de pagina met de overzichtslijsten van erkende technici, bedrijven en opleidingscentra

Naar boven

Geldigheidsduur

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur . 

Naar boven