Erkenning aanvragen als VR-deskundige

Voor het opstellen van ruimtelijke veiligheidsrapporten en omgevingsveiligheidsrapporten moet men beschikken over een erkenning als VR-deskundige.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de kandidaat VR-deskundige voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenningsaanvraag werd geen erkenning als VR-deskundige opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor de VR-deskundige, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat VR-deskundige moet voldoen:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • opleiding en ervaring:
    • ofwel de graad van master behaald hebben en minstens drie jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van veiligheidsrapporten en het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses, risico-inventarisaties en risico-evaluaties met betrekking tot risico’s, voor mens en milieu, bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (verworven binnen de vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
    • ofwel de graad van bachelor behaald hebben en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van veiligheidsrapporten en het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses, risico-inventarisaties en risico-evaluaties met betrekking tot risico’s, voor mens en milieu, bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (verworven binnen de zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • een opleiding van 60 uren :met gunstig gevolg genoten hebben met de onderwerpen zoals bepaald in bijlage 9 van VLAREL

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald.

Naar boven

Erkenning aanvragen

De erkenning als VR-deskundige wordt aangevraagd bij  het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning VR-deskundige.docx (59 kB)

Om je aanvraag vlotter te doen verlopen, kan je bij het opstellen van het  aanvraagdossier gebruik maken van de invullijst.

xlsx bestand20170926_VRinvullijst.xlsx ()

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Aan de hand van de aanvraag en de gevraagde bijlagen moet men aantonen dat men voldoet aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden. 


Indienen aanvraagdossier

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Advies m.b.t. erkenningsaanvraag

De dienst Veiligheidsrapportering brengt technisch advies  uit over de aanvraag, gebaseerd op het resultaat van de toetsing van de gegevens in het aanvraagdossier aan de technische minimumvereisten, en, in voorkomend geval, op de ervaringen met de aanvrager, diens manier van werken en de kwaliteit van diens rapporten.

Naar boven

Termijn van de erkenning 

Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning als VR-deskundige verleend voor onbepaalde duur.

De erkenning kan opgeheven of geschorst worden als de erkende VR-deskundige niet meer voldoet aan een of meer van de erkenningsvoorwaarden of als hij zijn verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Naar boven