Erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor technici elektrische schakelinrichtingen

Voor het organiseren van het examen voor technici voor elektrische schakelinrichtingen en voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen is een erkenning nodig als opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet het opleidingscentrum voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

 • in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
 • in de periode van twee jaar voor de erkenningsaanvraag werd geen erkenning als opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor het opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan het opleidingscentrum moet voldoen:

 • beschikken over degelijke procedures het examen te organiseren. Om te slagen moet men minstens zestig procent voor zowel het theoretische als het praktische deel van het examen behalen.De inhoud van het examen is vastgelegd in bijlage 1 van de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015.
 • een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de jury bestaat uit minstens twee personen van wie een wordt aangewezen als voorzitter;
  • de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden:
   • in het bezit zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
   • beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
   • beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
  • de persoon die de jury bijstaat tijdens het praktijkgedeelte van het examen, heeft praktijkervaring met de toestellen waarop het examen plaatsvindt.

Naar boven

Erkenning aanvragen

De erkenning als opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen wordt aangevraagd bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandAanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor technicus elektrische schakelinrichtingen.docx (54 kB)

Aan de hand van de aanvraag en de gevraagde bijlagen moet men aantonen dat men voldoet aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden. Dit aanvraagdossier moet per aangetekende zending per post of tegen afgifte van een ontvangstbewijs ingediend worden op het adres vermeld op het aanvraagformulier.


Indienen aanvraag


Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Plaatsbezoek

Voor aanvragen tot erkenning als opleidingscentrum voor voor elektrische schakelinrichtingen kan ook een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van de beschikbare didactische uitrusting.

Naar boven

Termijn van de erkenning 

Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning als opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen verleend voor onbepaalde duur.

De erkenning kan opgeheven of geschorst worden als het opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen niet meer voldoet aan een of meer van de erkenningsvoorwaarden of als het zijn verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)