Erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen

 

Voor het organiseren van de opleiding en het examen voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen en voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen is een erkenning nodig als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet het opleidingscentrum voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

 • in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
 • in de periode van twee jaar voor de erkenningsaanvraag werd geen erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor het opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan het opleidingscentrum moet voldoen:

 • beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het bijhorende examen te organiseren. Zowel de opleiding als het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De inhoud is vastgelegd in bijlage 1 van de Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008. Om te slagen moet een cursist minstens zestig procent voor zowel het theoretische als het praktische deel van het examen behalen.
 • het personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht, beschikt over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen en staat onder leiding van een persoon die in het bezit is van een bachelor in de autotechnologie, een master in de ingenieurswetenschappen, een master in de industriële wetenschappen of een master in de bio-ingenieurswetenschappen, of van een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het geven van opleidingen in die materie. Het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft.
 • een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • er is altijd minstens één jurylid aanwezig per vier cursisten die het praktisch onderdeel van het examen gelijktijdig afleggen;
  • er wordt altijd een jurylid aangewezen als voorzitter;
  • de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden:
   • in het bezit zijn van een bachelor in de autotechnologie, master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
   • beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;
   • beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;
  • minstens de helft van de juryleden beschikt over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen. Het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
  • minstens één jurylid heeft praktijkervaring met de toestellen die worden gebruikt bij het examen.

Naar boven

Erkenning aanvragen

De erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen wordt aangevraagd bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandAanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor TKM.docx (56 kB)

Aan de hand van de aanvraag en de gevraagde bijlagen moet men aantonen dat men voldoet aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden.


​Indienen aanvraag


Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Plaatsbezoek

Voor aanvragen tot erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen kan ook een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van onder meer de beschikbare didactische uitrusting.

De vereisten waaraan voor het bovenstaande voldaan moet worden kan u hier terugvinden.

Naar boven

Termijn van de erkenning 

Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen verleend voor onbepaalde duur.

De erkenning kan opgeheven of geschorst worden als het opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen niet meer voldoet aan een of meer van de erkenningsvoorwaarden of als het zijn verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Naar boven