Erkenning aanvragen als MER-deskundige

Voor het opstellen van milieueffectrapporten moet je beschikken over een erkenning als MER-deskundige.

Ook voor andere studies, waarbij bepaald werd dat deze door een erkende MER-deskundige (eventueel in een specifieke discipline) moeten worden uitgevoerd, moet je erkend zijn. Voorbeeld: voor het opstellen van een nullozerrapport moet je erkend zijn als MER-deskundige in de discipline ‘Water’, deeldomein oppervlakte- en afvalwater.

Disciplines en deeldomeinen

Een MER-deskundige kan worden erkend in één of meerdere disciplines, waarbij een deel van de disciplines verder ingedeeld is in deeldomeinen.

Je kan hier een overzicht vinden van alle disciplines met bijhorende deeldomeinen.

De erkenning wordt aangevraagd en verleend of geweigerd op niveau van het deeldomein en als er geen deeldomeinen zijn op niveau van de discipline.

Naar boven

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de kandidaat MER-deskundige voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenningsaanvraag werd geen erkenning als MER-deskundige opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor de MER-deskundige gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat MER-deskundige moet voldoen:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • opleiding en ervaring:
    • ofwel de graad van master behaald hebben en minstens drie jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies in de aangevraagde disciplines en deeldomeinen (verworven binnen de vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
    • ofwel de graad van bachelor behaald hebben en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies in de aangevraagde disciplines en deeldomeinen (verworven binnen de zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • een opleiding van 60 uur met gunstig gevolg genoten hebben met onderwerpen zoals bepaald in bijlage 9 van VLAREL

Bijkomend moet je om erkend te kunnen worden als MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen ook erkend zijn als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen in de overeenkomstige deeldomeinen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald.

Naar boven

Erkenning aanvragen

De erkenning als MER-deskundige wordt aangevraagd bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met volgend aanvraagformulier:.

Om je aanvraag vlotter te doen verlopen, kan je bij het opstellen van het  aanvraagdossier gebruikmaken van de invullijst:

pdf bestandHandleiding invullijst MER-deskundige.pdf (338 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Aan de hand van de aanvraag en de gevraagde bijlagen moet je aantonen dat je voldoet aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden.

Dit aanvraagdossier kan op verschillende manieren worden ingediend:

Als je aanvraag volledig wordt bevonden, bedraagt de behandelings- en beslissingstermijn normaal gezien 90 kalenderdagen, ingaand vanaf de dag na indiening van de aanvraag (poststempel). De volledige procedure werd opgenomen in artikel 28 en 29 van het VLAREL en omvat onder meer het vragen van advies aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer en diverse andere instanties. Het is ook mogelijk dat je tijdens de procedure uitgenodigd wordt op een hoorzitting, bijvoorbeeld naar aanleiding van ongunstige adviezen. Je wordt op de hoogte gebracht van de uiteindelijke beslissing per aangetekende zending per post.

Als je aanvraag onvolledig wordt bevonden, moet je binnen 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na indiening van de aanvraag, de ontbrekende stukken aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten bezorgen. Als je dit niet doet, wordt de aanvraag definitief onvolledig geacht en afgesloten. De afdeling brengt je hiervan op hoogte.

Naar boven

Termijn van de erkenning 

Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning als MER-deskundige in de specifieke disciplines en deeldomeinen verleend voor onbepaalde duur.

De erkenning kan geheel of gedeeltelijk opgeheven of geschorst worden als de erkende MER-deskundige niet meer voldoet aan een of meer van de erkenningsvoorwaarden of als hij zijn verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Naar boven

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)