Erkenning aanvragen als MER-coördinator

 

Over de MER-coördinator

Vanaf 1 januari 2020 moet een MER-coördinator erkend zijn om een team van erkende MER-deskundigen te leiden tijdens de opmaak van een milieueffectrapport.

 

Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

 • een natuurlijke persoon zijn
 • minstens de graad van master, bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben
 • minstens 3 jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan de coördinatie van milieueffectrapporten, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
 • met gunstig gevolg een opleiding van minstens 140 uur hebben gevolgd waarin minstens de volgende onderwerpen en competenties aan bod kwamen:
 1. competenties (minstens 40 uur):

  • leiding geven
  • plannen en organiseren
  • samenwerken
  • communicatieve en participatieve vaardigheden
  • coachen
  • overtuigingskracht
  • redactionele vaardigheden
    
 2. basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur)

Voor personen die tot op heden de taak van MER-coördinator uitgevoerd hebben en deze in de toekomst willen verderzetten, maar niet de gevraagde opleiding hebben gevolgd, is een overgangstermijn voorzien: op basis van een aanvraag die moet worden ingediend vóór 1 januari 2020 kan een persoon als MER-coördinator worden erkend als hij minstens  5 jaar ervaring heeft in de coördinatie van milieueffectrapporten.

Wie wil erkend worden als MER-coördinator hoeft geen erkend MER-deskundige te zijn.

Naar boven

Hoe kan u de erkenning als MER-coördinator aanvragen?

U moet de erkenning als MER-coördinator aanvragen bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met volgend aanvraagformulier:

Om uw aanvraag vlotter te doen verlopen, kan u bij het opstellen van het  aanvraagdossier gebruikmaken van de invullijst:

Lees aandachtig de bijhorende handleiding die u door de invullijst loodst. U vindt er ook in terug welke onderdelen niet ingevuld moeten worden door personen die gebruik wensen te maken van de overgangsbepaling.

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Hoe u de aanvraag kan indienen, vindt u terug in het aanvraagformulier.

Als uw aanvraag volledig wordt bevonden, bedraagt de behandelings- en beslissingstermijn normaal gezien 90 kalenderdagen, ingaand vanaf de dag na indiening van de aanvraag. De volledige procedure werd opgenomen in artikel 28 en 29 van het VLAREL en omvat onder meer het vragen van advies aan het team Milieueffectrapportage. Het is ook mogelijk dat u tijdens de procedure uitgenodigd wordt op een hoorzitting, bijvoorbeeld naar aanleiding van  een ongunstig advies. U wordt op de hoogte gebracht van de uiteindelijke beslissing via het erkenningenloket of per aangetekende zending per post.

Als uw aanvraag onvolledig wordt bevonden, moet u binnen 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na indiening van de aanvraag, de ontbrekende stukken aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten bezorgen. Als u dit niet doet, wordt de aanvraag definitief onvolledig geacht en afgesloten. De afdeling brengt u hiervan op hoogte.

Naar boven

 

Termijn van de erkenning

Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning als MER-coördinator verleend voor onbepaalde duur.

De erkenning kan geheel of gedeeltelijk opgeheven of geschorst worden als de erkende MER-coördinator niet meer voldoet aan een of meer van de erkenningsvoorwaarden of als hij zijn verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)