Erkenning aanvragen als koeltechnicus (cat. I, II, III of IV)

Werken aan stationaire koelinstallaties

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, waarbij er een risico bestaat op de emissie van schadelijke koelmiddelen, moeten zowel het koeltechnisch bedrijf (Informatie over de erkenning als koeltechnisch bedrijf) als de koeltechnici beschikken over een Vlaams erkenningsbewijs. 

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de persoon voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

 • In de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
 • In de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als koeltechnicus opgeheven

Specifiek voor de koeltechnicus gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden:

 • Een natuurlijke persoon zijn
 • In het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV ('Europees certificaat'), dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum, nadat de persoon geslaagd is voor het examen.
  • Personen die buiten het Vlaams Gewest een 'Europees certificaat' hebben behaald, komen ook in aanmerking voor de Vlaamse erkenning als koeltechnicus en het bijbehorende erkenningsbewijs (zie verder). 

Naar boven

Procedure
 

Al in het bezit van een Europees certificaat als koeltechnicus?

Koeltechnici die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bv. een F-gassen diploma uit Nederland) behaald hebben, zijn van rechtswege erkend. Vooraleer zij hiermee aan de slag kunnen in Vlaanderen, moeten zij zich aanmeldenOok technici die in het Vlaamse Gewest een certificaat behaald hebben, maar nog niet in het bezit zijn van de Vlaamse erkenning en het bijbehorende erkenningsbewijs, moeten zich aanmelden.

Aanmelden als koeltechnicus kan via het online loket van het Departement OmgevingVolgende gegevens worden gevraagd:

 • Een kopie van het Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • De identificatiegegevens van de technicus:
  • Voor- en achternaam
  • Rijksregisternummer of als u niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer u op dit adres woont
  • Telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • Naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor u werkt. Indien het bedrijf niet beschikt over een ondernemingsnummer, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel in het btw-nummer van het bedrijf. 

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de overheid bezorgd worden. De persoon ontvangt een Vlaams erkenningsbewijs en wordt opgenomen in de lijst met erkende personen.

Een erkend koeltechnicus moet elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen, georganiseerd door een erkend opleidingscentrum. Als bij aanmelding het certificaat ouder is dan vijf jaar, moet de koeltechnicus eerst slagen voor het actualisatie-examen om de Vlaamse erkenning te kunnen bekomen. Een examen, gelijkwaardig aan het Vlaamse actualisatie-examen, kan aanvaard worden. 

Nog niet in het bezit van een certificaat als koeltechnicus?

Wie als koeltechnicus aan de slag wil in Vlaanderen en nog niet over een certificaat als koeltechnicus beschikt, moet deelnemen aan een examen koeltechniek dat georganiseerd wordt door een erkend opleidingscentrum. Wie slaagt voor het examen, ontvangt een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV.

Als de koeltechnicus die het certificaat van bekwaamheid heeft behaald, ook nog aan de andere Vlaamse erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt hij van rechtswege erkend en kan hij een Vlaams erkenningsbewijs aan het erkende opleidingscentrum vragen. Het opleidingscentrum bezorgt de gegevens van de technicus aan de overheid, zodat deze kan worden opgenomen in de lijst met erkende koeltechnici.

Naar boven

Geldigheidsduur

 • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar om de erkenning te kunnen behouden, moet een erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen, georganiseerd door een erkend opleidingscentrum. 
 • Daarnaast moet een erkend koeltechnicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen. Het niet voldoen aan de verplichtingen als erkend koeltechnicus kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Naar boven