Erkenning aanvragen als koeltechnicus (cat. I, II, III of IV)

 

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet je voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als koeltechnicus opgeheven

Specifiek voor de koeltechnicus gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum, nadat de persoon geslaagd is voor het examen


Als de koeltechnicus aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt een erkenningsbewijs uitgereikt door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of het erkende opleidingscentrum. Enkel de koeltechnici die in het bezit zijn van een erkenningsbewijs, mogen erkenningsplichtige handelingen uitvoeren. Met enkel het certificaat kan je in Vlaanderen dus niet aan de slag als koeltechnicus!

Naar boven


Certificaat categorie I, II, III of IV

Er worden 4 categorieën van certificaten uitgereikt, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus wenst uit te voeren aan koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen. 

Categorie I Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole en buitendienststelling)  uitvoeren aan koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
Categorie II Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, repareren, onderhouden of buitendienststellen en ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
Categorie III

Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.

Categorie IV Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

De erkende koeltechnicus mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat. 

Naar boven

Examen voor het behalen van het certificaat

Inhoud eerste examen

Het eerste examen voor koeltechnicus voor het behalen van het certificaat moet afgelegd worden in een erkend opleidingscentrum en bestaat uit 4 onderdelen:

  • een theoretisch deel over koeltechniek
  • een theoretisch deel over wetgeving
  • een praktische proef handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
  • een hardsoldeerproef

Personen die een certificaat categorie III of IV willen behalen, zijn vrijgesteld van de hardsoldeerproef. De koeltechnicus is geslaagd als hij voor ieder onderdeel minstens 60% van de punten behaalt.

​Klik hier voor de lijst met erkende opleidingscentra koeltechniek.

Mogelijke examenvragen voor het behalen van het eerste certificaat

Naar boven

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Naar boven


Geldigheidsduur

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. Een erkend koeltechnicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden. Zo moet een erkend koeltechnicus vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum.

Naar boven


Technicus transportkoeling

Voor technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten geldt een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017. Meer informatie hierover vind je hier.

Naar boven