Engagementen Green Deal Eiwitshift

De Green Deal biedt een platform om een diverse set van partners samen te brengen. Ketenpartners uit de landbouwsector, de voedselverwerkende nijverheid, de retail, de cateringsector en de gastronomische wereld zijn vertegenwoordigd. De Green Deal pakt ook uit met partners die een rol spelen in het bredere voedselsysteem:  kennisinstellingen, onderzoeksgroepen, ngo’s, beroepsorganisaties en (lokale) overheden. Elke actor houdt een deel van de sleutel in handen om de consument te ondersteunen in dit verhaal. Samen werken we aan een mooie en lekkere voedseltoekomst!

Op 26 april werd de Green Deal officieel gelanceerd. Meer dan 60 partners engageerden zich tot de doelstellingen van de Green Deal. Wie die partners zijn en welke acties zij ondernemen, kan hieronder geraadpleegd worden. Deze actielijst wordt in de loop van de Green Deal aangepast met bijkomende acties én partners. 
 

Abinda

 • AbindaAbinda ondersteunt een onderzoek naar een valorisatie van bierdraf (eiwitgehalte 15-25%), en zijn mogelijke functionele eigenschappen in de voedingssector.
 • Abinda engageert zich om de communicatie omtrent plantaardige eiwitten en vegetarische voeding naar het brede publiek te voeren, in samenwerking met koks en influencers.

 

Agentschap Zorg en Gezondheid

 • Agentschap Zorg en GezondheidAgentschap Zorg & Gezondheid heeft een beheersovereenkomst VBSO met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw afgesloten (2021-2025). Door het subsidiëren van verschillende acties, die opgenomen zijn in het jaarplan, zoals de implementatie van de driehoek voor gezonde en milieuverantwoorde voeding, aandacht voor de duurzaamheidscomponent binnen de receptenapp Zeker Gezond, communicatie bv. herhaling van de peulvruchtencampagne, e-learning en webinar aanbevelingen voedingsdriehoek … werkt het Agentschap Zorg & Gezondheid mee aan de eiwitshift die gezondheidsbevorderend werkt en de gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ mee nastreeft.
 • Agentschap Zorg & Gezondheid zal de ervaringen in de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.

 

Agristo nv

agristoAgristo nv wil eiwitten uit hun productieproces isoleren en opzuiveren zodat het kan ingezet worden voor de productie van plant-based vleesvervangers en/of broodverbeteraars. Zo wordt deze nevenstroom hoogwaardig gevaloriseerd en ingezet in een circulaire voedselketen. Agristo nv engageert zich om onderzoek hiernaar te voeren om over te gaan tot uiteindelijke implementatie in 2024.

Aldi België

 • AldiALDI België zal het huidige aanbod vegetarische en veganistische producten evalueren, met oog op het uitbreiden of optimaliseren van dat aanbod tegen 1 april 2025.
 • ALDI België engageert zich om de vegetarische en veganistische producten van de groep ALDI Nord te rebranden tegen 1 april 2025. Dit zal ervoor zorgen dat vegetarische en veganistische producten aantrekkelijker en gemakkelijker herkenbaar zijn voor de klant.
 • ALDI België engageert zich tot het onderzoeken in welke mate de plaatsing van vegetarische en veganistische producten in de winkel een impact heeft op de verkoop tegen 1 april 2025. Op basis daarvan zullen we - in de mate van het mogelijke - de plaatsing optimaliseren.
 • ALDI België zal de communicatie over vegetarische en veganistische producten via de eigen communicatiekanalen versterken.
 • ALDI België zal de kennis en best practices verworven uit de Green Deal delen binnen de groep ALDI NORD om zo de impact van de Green Deal Eiwitshift te vergroten.

Alpro

 • AlproAlpro neemt een voortrekkersrol op om van plantaardig een positieve dagelijkse keuze te maken, goed voor planeet aarde en haar bewoners  door een gericht communicatieplan. Het promoten van gezonder eten en duurzamer leven door mensen de kans te bieden over te schakelen op plantaardige alternatieven voor zuivel vormt de basisdoelstelling.
 • Alpro creëert met de Alpro Foundation al sinds 1996 een onafhankelijk forum voor academici en ervaringsdeskundigen om kennis te delen en een beter begrip te creëren over de impact van plantaardig eten op de gezondheid van de mens en onze planeet. Alpro nodigt deelnemers van Green Deal uit voor uitwisseling expertise opgebouwd door Alpro foundation of opzetten van mogelijke samenwerkingen.
 • Alpro engageert zich om blijvend nutritionele en duurzame optimalisatie na te streven door middel van innovatie en een divers en uitgebreid portfolio plantaardige producten. Alpro wil beleidsmakers oproepen en stimuleren om de meer aandacht te schenken aan de rol van plantaardige voeding in aanbevelingen naar bijvoorbeeld diëtisten en scholen om een duurzame gedragsverandering en bewustzijn te creëren.

Artevelde hogeschool

 • Arteveldehogeschool engageert zich om concrete samenwerkingskansen m.b.t. de eiwitshift tussen de expertisenetwerken en diensten enerzijds, en betrokken bedrijven en organisaties anderzijds te exploreren. Op basis van concrete onderzoeks- en ontwerpvragen van bedrijven en organisaties wordt binnen Arteveldehogeschool geëxploreerd hoe medewerkers en/of studenten hieraan kunnen bijdragen, hetzij via opdrachten voor en door studenten (bv. bachelorproeven, stages, community service learning, design labs, enz.), hetzij via dienstverlening, hetzij via kennisdeling. De 5 expertisenetwerken van Arteveldehogeschool zijn: 1. Business en Management, 2. Communicatie, Media en Design, 3. Gezondheid en Zorg, 4. Mens en Samenleving en 5. Onderwijs.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om een symposium over de eiwittransitie te faciliteren voor de Green Deal partners.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om een webinar over de eiwittransitie te organiseren en te verspreiden onder medewerkers en partners.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om studenten Event & Projectmanagement de kans te geven een plantaardig event in te richten.
 • Arteveldehogeschool en UGent/BE4LIFE engageren zich om één of meerdere projectaanvragen in te dienen om theoretische inzichten om het voedingspatroon te verduurzamen te vertalen naar concrete richtlijnen, praktische toepassingen en methodes die overheden, producenten, retailers en startups in hun dagelijkse werking kunnen inpassen. Hiertoe zullen ze een congres/onderzoeksdag organiseren die zowel focust op academisch onderzoek als op disseminatie naar het brede publiek.
 • Arteveldehogeschool en UGent engageren zich om een reeks activiteiten voor studenten en medewerkers te organiseren om te informeren, inspireren en communiceren rond de eiwitshift. Dat zouden activiteiten kunnen zijn zoals een filmavond, kookworkshop, webinar met spreker, debatavonden en wetenschapscafés, proevertjesacties, challenges en andere gerichte acties met de eiwitshift als thema.
 • Arteveldehogeschool engageert zich samen met Peas & Beans om onderzoek te doen naar perceptie, marketing en implementatie van lokaal geproduceerde peulvruchten in de Vlaamse markt.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om samen met Test Aankoop dieper en verdergaand onderzoek te verrichten over het aanbod van hoogwaardige, plantaardige eiwitten op de Belgische markt. Hierbij wordt de positionering van verschillende plantaardige eiwitalternatieven in de verschillende supermarktketens in kaart gebracht met het oog op een verandering in aankoopgedrag van de consumenten.
 • Arteveldehogeschool en BonRill voeren onderzoek naar de implementatie van plantaardige eiwitproducten door klassieke vleesverwerkingsbedrijven.
 • Arteveldehogeschool en BonRill voeren onderzoek naar hoe vegetariërs, veganisten en flexitariërs plantaardige eiwitproducten gemaakt door vleesverwerkende bedrijven percipiëren om op basis daarvan een gedegen marketing campagne op te zetten.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om samen met EVAvzw  te informeren, inspireren en communiceren over de eiwitshift via stageopdrachten en andere praktijkgerichte, educatieve werkvormen.
 • Arteveldehogeschool engageert zich om samen met IKEA Belgium verdergaand onderzoek te verrichten over het aanbod van hoogwaardige, plantaardige eiwitten in de bedrijfskantines, restaurants en voedingsverkooppunten van IKEA. Hierbij wordt de positionering van verschillende plantaardige eiwitalternatieven in kaart gebracht met het oog op een verandering in aankoopgedrag van de consumenten en bedrijfsmedewerkers. Ook een opvolging van de consumentenbevraging rond plantaardige voeding wordt voorzien.
 • Arteveldehogeschool ontwikkelt in opdracht van Departement Omgeving een leidraad klimaateducatie voor basis- en secundair onderwijs. De leidraad bevat naast pedagogische en didactische aanwijzingen, ook inhoudelijke kennis rond klimaatverandering. Er wordt ingegaan op o.a. de oorzaken van klimaatverandering en op manieren om de carbon footprint te verlagen. Voeding en de eiwittransitie worden hierbij ook behandeld.
 • Arteveldehogeschool neemt in samenwerking met Stad Gent deel aan het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ van het Departement Omgeving
 • Arteveldehogeschool en Greenway Foods engageren zich om marktonderzoek te doen rond plantaardige producten en dit te implementeren in een duurzaam marketingplan.

 • Arteveldehogeschool engageert zich om de uitbater te ondersteunen om eiwitshift bevorderende zaken te realiseren in het studentenrestaurant van Arteveldehogeschool met specifieke acties zoals aanbod, maandacties, nudgingacties en dergelijke meer.

 • Arteveldehogeschool engageert zich samen met De Hobbit om te onderzoeken hoe de consument staat t.o.v. de eerste generatie vleesvervangers (tempeh/tofu/seitan) en hoe deze beter bekend kunnen worden gemaakt via sociale media.

Arvesta

ArvestaArvesta engageert zich voor een ruimer aanbod plantaardige eiwitten. Als belangrijke speler in de land- en tuinbouw engageren we ons om verder te werken aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe teelten van lokale plantaardige eiwitten. We doen in samenwerking met landbouwers, partners uit de voedingsindustrie en onderzoeksinstellingen.  Op die manier bouwen we mee aan een duurzamer voedselsysteem.

Atelier m. Foodlab

foodlabAtelier m., een creatief-wetenschappelijk lab, wil op een inspirerende manier inzetten op de eiwitshift als onderdeel van ‘het voedsel van de toekomst’. Het wil zijn klant bewustmaken via verschillende kanalen: aanwezigheid op en organisatie van tastings, workshops en culinaire events, ontwikkeling van innovatieve producten, creatie van een kinderkookboek en dergelijke meer.

Barentz

BarentzBarentz zal minstens jaarlijks een interne en/of externe smaaksessie organiseren om aan te tonen dat plantaardige producten lekker kunnen zijn en weinig inspanningen vragen.

Bio-Planet

BioplanetBio-Planet engageert zich om plantaardige producten een minstens gelijkwaardige plaats te geven naast dierlijke producten. Zowel in breedte en diepte van het assortiment, plaats in de winkel, promo's en communicatie.

Bond Beter Leefmilieu

 • BBLBond Beter Leefmilieu zal samen met Garden Gourmet een brede groep bedrijven uit de hele voedingsketen betrekken bij het opstarten van de werkgroep 'de doorbraak van de eiwittransitie binnen de landbouw'. Met deze groep bedrijven die zich doorheen verschillende schakels van de keten bevinden komen we twee maal per jaar samen voor het definiëren van hefbomen, barrières en het ontwikkelen van projecten die van de eiwittransitie ook voor de Vlaamse landbouw een succes maken.
 • Bond Beter Leefmilieu zal samen met Greenway Foods duidelijkheid scheppen in Vlaanderen over wat mag en niet mag betreffende benamingen van vleesvervangers.
 • Bond Beter Leefmilieu zal de ervaringen van de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.
 • Bond Beter Leefmilieu zet zijn visie op de toekomst rond een beter eiwit evenwicht neer binnen de roadmap eiwittransitie van Flanders' FOOD. Door deze strategische onderzoeks- en innovatieagenda versterken we het innovatiepotentieel rond dit thema binnen de Vlaamse voedingsindustrie.

BonRill

 • BonRill en Arteveldehogeschool voeBonrillren onderzoek naar hoe vegetariërs, veganisten en flexitariërs plantaardige eiwitproducten gemaakt door vleesverwerkende bedrijven percipiëren om op basis daarvan een gedegen marketing campagne op te zetten.
 • BonRill en Arteveldehogeschool voeren onderzoek naar de implementatie van plantaardige eiwitproducten door klassieke vleesverwerkingsbedrijven.

Buurtsuper.be

 • Buurtsuper.be zal in de Buurtsupereigen communicatiekanalen de eiwitshift onder de aandacht brengen door praktische cases te brengen van leden om anderen te inspireren.
 • Buurtsuper.be is bereid om mee de schouders te zetten onder een sensibiliseringscampagne om de consumptie van groenten, fruit, volle granen en peulvruchten bij de Vlaming te stimuleren.

Buurtwinkels OKay

OkayBuurtwinkels OKay engageert zich om een breder aanbod in plantaardige producten aan te bieden aan onze klanten. Het aanbod omvat zowel assortiment, plaats als communicatie.

Carrefour

 • CarrefourCarrefour Belgium engageert zich ertoe om zijn assortiment plantbased producten verder te uit te bouwen in functie van de noden van zijn klanten.
 • Carrefour neemt verschillende initiatieven om de zichtbaarheid van deze producten te verhogen in de winkel via aangepaste balisage en in zijn eigen communicatiekanalen
 • Carrefour promoot de consumptie van plantbased producten dankzij initiatieven als Donderdag Veggiedag bij Carrefour, en veggie challenges op social media en in het klantenmagazine, en begeleidt klanten met concrete tips voor een evenwichtige voeding
 • Carrefour biedt inspirerende veggierecepten aan in zijn offline en online kanalen

Colruyt Laagste Prijzen

 • ColruytColruyt Laagste Prijzen engageert zich om het aanbod aan te passen aan de klantennoden, meer bepaald voor het assortiment dat een blijvende dynamiek volgt en waar nodig wordt uitgebreid.
 • Colruyt Laagste Prijzen zal een inspirerende en drempelverlagende communicatie voeren voor plantaardige producten.
 • Colruyt Laagste Prijzen zal de zichtbaarheid van deze producten in de winkel optimaliseren.
 • Colruyt Laagste Prijzen zal in contact treden met klanten om de behoeften rond plantaardige producten nog dieper te begrijpen.

Compass Group Belgium

Compass GroupCompass Group Belgium engageert zich om hun klanten verder bij te sturen naar duurzamere recepten in de centrale menu-planning. Naast deze graduele transitie plant Compass Group Belgium jaarlijks een sensibilisatieweek met recepten met plantaardige eiwitbronnen. Naast het voedingsaanbod wordt gedurende die week via schermen en posters rechtstreeks gecommuniceerd naar zowel klanten en eindconsumenten.

Danone

 • DanoneDanone Belgium zal communiceren over een flexitarisch voedingspatroon als onderdeel van duurzame voeding waaronder plantaardige producten (in lijn met de officiële aanbevelingen). Dit zal gebeuren via verschillende kanalen zowel naar de eigen werknemers als naar een extern publiek (bv. zorgprofessionals en consumenten).
 • Danone Belgium zal in de eigen bedrijfskantine elke dag een plantaardig/vegetarisch aanbod te voorzien waarbij ten minste één dag een uitsluitend vegetarisch aanbod van warme maaltijden.
 • Danone Belgium zal vanaf 2021 verder onderzoeken doen over de behoeften van de consument wat betreft plantaardige producten.

De Hobbit

 • De HobbitDe Hobbit neemt actief deel in een onderzoek naar B12 in plantaardige eiwitbronnen, waarvan de resultaten openbaar gemaakt zullen worden, en staat open voor andere onderzoeken naar plantaardige eiwitbronnen, steeds binnen de restricties voor biologische voeding.
 • De Hobbit engageert zich ertoe om de communicatie omtrent plantaardige eiwitten, en plantaardige voeding, in samenwerking met koks en influencers naar het brede publiek te voeren. Om een breder publiek aan te spreken wordt er gewerkt aan een nieuw receptenboekje met input van influencers die niet vegetarisch/veganistisch zijn.
 • De Hobbit engageert zich samen Arteveldehogeschool met  om te onderzoeken hoe de consument staat t.o.v. de eerste generatie vleesvervangers (tempeh/tofu/seitan) en hoe deze beter bekend kunnen worden gemaakt via sociale media.

Delhaize

 • DehlaizeDelhaize engageert zich het aanbod in het plantbased assortiment te optimaliseren alsook de zichtbaarheid hiervan voor de klanten te verbeteren.
 • Delhaize biedt inspiratie voor recepten aan zowel online als offline en optimaliseert deze voor vegetariërs en flexitariërs.

Deliveroo

DeliverooDeliveroo engageert zich om naar aanleiding van Wereld Veggie Dag zoveel mogelijk restaurants uit te dagen om hun vleesklassiekers om te toveren naar een vegetarisch alternatief. Doorheen het jaar zal Deliveroo andere momenten aangrijpen om plantbased alternatieven aandacht te geven.

Departement Landbouw en Visserij

 • DLVDepartement Landbouw & Visserij zal ervaringen uit de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergiën.
 • Departement Landbouw & Visserij engageert zich om een bijdrage te leveren aan de monitoring.
 • Departement Landbouw & Visserij zal de mogelijkheden verkennen tot het nemen van acties binnen het eigen instrumentarium.

Departement Omgeving

 • dep. OmgevingHet Departement Omgeving engageert zich om inhoud en kennis te verzorgen om de werking van de Green Deal, door middel van voedselroutines, te verzekeren.
 • Het Departement Omgeving engageert zich om bij te dragen in de monitoring van de eiwitshift in Vlaanderen.
 • Departement Omgeving werkt met medewerking van Stad Gent, Stad Oostende, UGent, Arteveldehogeschool en Hogeschool VIVES het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ uit.
 • Departement Omgeving zal samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw (partnerorganisatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid) de onderbouwing rond milieu-aspecten van voeding en de integratie ervan met gezondheid in de voedingsdriehoek (waaronder de boodschap 'eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voedingsmiddelen') verspreiden naar partners, stakeholders en algemeen publiek.
 • Departement Omgeving zal de ervaringen van de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.
 • Departement Omgeving ontwikkelt in samenwerking met Arteveldehogeschool een leidraad klimaateducatie voor basis- en secundair onderwijs. De leidraad bevat naast pedagogische en didactische aanwijzingen, ook inhoudelijke kennis rond klimaatverandering. Er wordt ingegaan op o.a. de oorzaken van klimaatverandering en op manieren om de carbon footprint te verlagen. Voeding en de eiwittransitie worden hierbij ook behandeld.
 • Milieuzorg Op School van het Departement Omgeving engageert zich samen met Rikolto en GoodPlanet Belgium tot het verkennen van mogelijkheden om de eiwitshift te versterken in de werking naar Vlaamse lagere en middelbare scholen in het kader van GoodFood@School. Dit houdt onder meer het ontwikkelen van actiefiches, educatief materiaal en het organiseren van een challenge in om scholen een week lang extra te motiveren een inspanning te leveren.

Erasmushogeschool Brussel

 • EhBErasmushogeschool Brussel – opleiding Voedings- en Dieetkunde wil de perceptie nagaan van de eindgebruiker (gericht op Generatie Z) omtrent vegetarische en veganistische eiwitbronnen (wat betreft smaak, textuur, geur, kleur, consistentie, …) en wil deze informatie laten doorvloeien naar producenten van vegetarische en veganistische eiwitbronnen.
 • Erasmushogeschool Brussel – opleiding Voedings- en Dieetkunde en Biomedische Laboratoriumtechnologie wil met 3D food printing onder andere verrijkte voeding met een zachte consistentie gericht naar mensen met verhoogde behoefte aan nutriënten produceren, voor bijvoorbeeld ouderen en zieken.
 • Erasmushogeschool Brussel – opleiding Voedings- en Dieetkunde wil het aanbod van vegetarische en veganistische maaltijden in ziekenhuizen en woonzorgcentra in kaart brengen met als doel gerichte aanbevelingen te geven.
 • Erasmushogeschool Brussel – opleiding Voedings- en Dieetkunde wil tijdens populariserende wetenschapssensibiliseringscampagnes zoals tijdens de Dag van de Wetenschap lagere schoolkinderen, secundaire scholieren, adolescenten en volwassenen laten kennismaken met peulvruchten.

Eva vzw

 • EVAEVA vzw engageert zich om de komende jaren volop in te zetten op laagdrempelige campagnes voor een breed publiek zoals de VeggieChallenge. Hierbij worden, onder meer, verschillende partners van de Green Deal betrokken.  
 • EVA vzw zet campagnes op gericht op foodprofessionals en begeleidt hun om het plantaardige aanbod uit te breiden zodat het makkelijk wordt voor consumenten om ook buitenshuis gezonde, lekkere duurzame maaltijden te eten.
 • EVA vzw en Next Food Chain houden elke twee jaar een brede consumentenbevraging over de houding ten opzichte van plantaardige eiwitten.
 • EVA vzw heeft een werking met BOS+ richting Vlaamse hotelscholen waar aandacht wordt geschonken aan een duurzame, plantaardige keuken. Ze gaan na of een vervolgtraject mogelijk is vanaf 2022.  
 • EVA vzw engageert zich om samen met Arteveldehogeschool te informeren, inspireren en communiceren over de eiwitshift via stageopdrachten en andere praktijkgerichte, educatieve werkvormen.

GAIA

gaiaGAIA zal een sociale-impactstudie laten uitvoeren waarin scenario’s bekeken worden waarbij de alternatieve eiwitten de rol van de conventionele overnemen en de gevolgen hiervan op de tewerkstelling, impact op landbouw, en dergelijke meer.

GoodPlanet België

 • GoodPlanetGoodPlanet zet samen met partners uit de Green Deal de workshop PlantAardig (w)eten op in het lager en secundair onderwijs met een aangepaste aanpak per leeftijdsgroep.
 • GoodPlanet zal scholen engageren om een gezond en duurzaam voedingsbeleid uit te werken en hen hierbij ondersteunen.
 • GoodPlanet zal via workshops de logistiek medewerkers van kinderdagverblijven handvaten aanreiken om van gezonde en duurzame voeding een haalbare kaart te maken. Hierbij wordt ingezoomd op peulvruchten als voedingsbron.
 • GoodPlanet zet via workshops gericht naar ondernemingen adviezen rond duurzame voeding om in de praktijk dankzijn culinaire tips en inspiratie. Ook een virtuele aanpak is mogelijk.
 • GoodPlanet Belgium engageert zich samen met Rikolto en Milieuzorg Op School van het Departement Omgeving tot het verkennen van mogelijkheden om de eiwitshift te versterken in de werking naar Vlaamse lagere en middelbare scholen in het kader van GoodFood@School. Dit houdt onder meer het ontwikkelen van actiefiches, educatief materiaal en het organiseren van een challenge in om scholen een week lang extra te motiveren een inspanning te leveren.

Greenway Foods

 • GreenwayGreenway Foods zal samen met PXL-Catering een communicatief pilootproject opzetten. De focus ligt op sensibiliseren door de klimaatwinst van duurzame maaltijden te becijferen en te communiceren. Het doel is om met de resultaten van dit pilootproject en de evolutie in de tijd andere grootkeukens en bedrijfsrestaurants te inspireren.
 • Greenway Foods zal samen met Bond Beter Leefmilieu duidelijkheid scheppen in Vlaanderen over wat mag en niet mag betreffende benamingen van vleesvervangers.
 • Greenway Foods en Arteveldehogeschool engageren zich om marktonderzoek te doen rond plantaardige producten en dit te implementeren in een duurzaam marketingplan.
 • Greenway engageert zich om naar aanleiding van Wereld Veggie Dag in samenwerking met Deliveroo zoveel mogelijk restaurants uit te dagen om hun vleesklassiekers om te toveren naar een vegetarische versie met Greenway producten.

Greenyard

 • GreenyardGreenyard zal het aanbod aan peulvruchten in het assortiment verder uitbreiden en afstemmen op de verhoogde vraag naar plantaardige voeding. Gebruiksgemak vormt de belangrijkste innovatiepijler met het oog op het aanbieden van makkelijke, snelle en aangename gerechten. Hiertoe engageert Greenyard zich om de ontwikkeling van gemaksgerechten op basis van peulvruchten nadrukkelijk op de agenda te zetten bij zijn klanten en ketenpartners.
 • Greenyard engageert zich om specifieke inhoud (i.e. recepten, gezondheidsvoordelen, fun facts, ...) rond peulvruchten te ontwikkelen met het oog op het inspireren van consumenten. Hiertoe zetten ze diverse communicatiekanalen (incl. sociale media) in. Aanvullend zal ook in B2B-communicatie bijkomend aandacht besteden worden aan de mogelijkheden van peulvruchten om in te zetten op de bredere trend naar plantaardige voeding.

Herba Ingredients BV

Logo Herba IngredientsHerba Ingredients BV zal de smaak en textuur van getexturiseerde eiwitten (op basis van erwteneiwit en veldboneneiwit) verbeteren om zodoende gebruikt te kunnen worden in verschillende en nieuwe soorten vleesvervangers. Op die manier kan de Belgische consument uit een uitgebreider assortiment vleesvervangers kiezen en zodoende zijn/haar vleesconsumptie verminderen. Deze nieuwe vleesvervangers zullen uniek zijn gezien de korte productieketen omdat zowel het getexturiseerde eiwit als de vleesvervanger op Belgische bodem gemaakt zullen worden.

Het Facilitair Bedrijf

 • HFBHet Facilitair Bedrijf zal het ruime gamma aan vegetarische producten uitbreiden met een vegan aanbod. Voor de broodjes waren er reeds vegan alternatieven en op termijn zal er worden gestreefd naar wekelijks minimaal één veganistische warme maaltijd. In samenwerking met BE Vegan worden er workshops georganiseerd voor alle chefs en koks om hen bewust te maken van veganistisch koken.
 • Het Facilitair Bedrijf zal ervoor zorgen dat bij de communicatie van het aanbod de vegetarische producten op de eerste plaats worden gezet. Dit zal toegepast worden op de vernieuwde website bij de dagschotels, warme snacks, … en bij het broodbeleg ook op de affiches van ons aanbod in de koffiebars. Het Facilitair Bedrijf engageert zich om na te gaan hoe dit idee op termijn kan worden doorgetrokken naar de uitscheptogen in de restaurants.

HOGENT Onderzoekscentrum AgroFoodNature

 • HoGentHOGENT Onderzoekscentrum AgroFoodNature zal de mogelijkheden onderzoeken voor de verwerking en valorisatie van eiwithoudende gewassen in humane voeding. Dit zullen ze doen door middel van een bachelorproef, het uitschrijven van een onderzoeksproject en de inwerking binnen het lopende project RestMatch.
 • HOGENT Onderzoekscentrum AgroFoodNature zal een inspiratiesessie organiseren om het thema 'eiwittransitie' onder de aandacht te brengen en er een correcte en genuanceerde duiding bij te geven.
 • HOGENT Onderzoekscentrum AgroFoodNature zal de lesgevers van de HOGENT opleiding agro- en biotechnologie sensibiliseren tot en ondersteunen bij de update van de leermaterialen van diverse opleidingsonderdelen binnen het curriculum van de bachelor agro- en biotechnologie met de nieuwste inzichten over de eiwittransitie.

Hogeschool VIVES

 • VivesHogeschool VIVES voert onderzoek naar de teelt, verwerking en valorisatie van alternatieve eiwitbronnen. Er wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking met partners uit de Green Deal.
 • Hogeschool VIVES neemt deel aan het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ van het Departement Omgeving.

Ikea België

 • IkeaIKEA Belgium engageert zich om 50% van alle hoofdmaaltijden in het IKEA restaurant plantbased te maken tegen 2025.
 • IKEA Belgium zal in de prijszetting de gezonde en milieuvriendelijke alternatieven nooit hoger prijzen dan de alternatieven.
 • IKEA Belgium zal nudging technieken inzetten om klanten te stimuleren meer plantaardig te eten.
 • IKEA engageert zich om samen met Arteveldehogeschool verdergaand onderzoek te verrichten over het aanbod van hoogwaardige, plantaardige eiwitten in de bedrijfskantines, restaurants en voedingsverkooppunten van IKEA. Hierbij wordt de positionering van verschillende plantaardige eiwitalternatieven in kaart gebracht met het oog op een verandering in aankoopgedrag van de consumenten en bedrijfsmedewerkers. Ook een opvolging van de consumentenbevraging rond plantaardige voeding wordt voorzien.

ILVO

 • IlvoILVO zal in het kader van de eiwitshift onderzoek uitvoeren van veld tot vork rond eiwitrijke plantaardige gewassen.
 • ILVO zal de ervaringen van de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.
 • ILVO heeft een onderzoeksagenda met een specifieke onderzoekslijn rond eiwitdiversificatie en betrekt waar mogelijk hierbij de deelnemers van de Green Deal.
 • ILVO zal in deze Green Deal onderzoeksnoden oppikken bij organisaties in de volledige agrofoodkolom via specifieke vragen en in co-creatie uitwerken via de diverse living labs.
 • ILVO verspreidt onderzoeksresultaten over deze thematiek bij stakeholders en de bredere maatschappij via webinars, contactdagen en dergelijke meer (bijvoorbeeld project Peas & Beans).

Imperial Meat Products

•  Imperial Meat Products  Imperial Meat Products engageert zich met het merk Aoste de consument te helpen de stap naar meer plantaardige eiwitten te zetten. Concreet betekent dit het verder ondersteunen alsook uitbreiden van het huidige vegetarische gamma.
•    Imperial Meat Products wil met de lancering van het innovatieve gamma Aoste Plus, inzetten op iedereen die bewuste keuzes wil maken, zonder in te boeten op smaak. Gezonder, beter voor het milieu én even lekker. Het gamma bevat snacks en broodbeleg met dezelfde vertrouwde Aoste smaak, maar dan met 30% minder vet en met 15% meer groenten.
•    Imperial Meat Products zet uitgebreid in op consumentenonderzoeken om nog beter te kunnen inspelen op de noden van de flexitariërs. Niet alleen als doel om de juiste product portfolio aan te kunnen bieden maar vooral om nadien aan de hand van communicatiecampagnes de consument te inspireren en informeren over het belang van plantaardige alternatieven voor elk van ons.

KRIKET

 • KriketKRIKET engageert zich om bij te dragen aan de Green Deal door producten op basis van krekels op een toegankelijke manier naar een zo breed mogelijk publiek te brengen, met als uiteindelijk doel de eiwitconsumptie te verduurzamen.
 • KRIKET engageert zich om via een samenwerking met HoGent een tweejaarlijkse ‘insectenbarometer’ op te zetten, waarbij op wetenschappelijke wijze de evolutie van het eten van insecten, en de perceptie hierover in Vlaanderen, zal gemeten worden.
 • KRIKET engageert zich om de eiwitshift te stimuleren door de consument te informeren over de voordelen van insecten als duurzame, voedzame alternatieve eiwitbron. Dit zowel via digitale weg, als via een samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen, door het opzetten van info-/proefsessies.
 • KRIKET engageert zich om het circulaire potentieel van het lokaal kweken van krekels als alternatieve eiwitbron te onderzoeken. Samen met verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen en partners zal een praktijkonderzoek worden opgezet, waarbij bekeken wordt welke reststromen geschikt zijn voor de krekelkweek.
 • KRIKET engageert zich om de resultaten van al deze projecten uitvoerig en proactief te delen, om via kennisdeling de eiwitshift zo veel mogelijk te versnellen.

KU Leuven

 • KULKU Leuven streeft naar een verhoging van het aanbod van plantaardige alternatieven in personeels- en studentenrestaurants.
 • KU Leuven stimuleert zijn cateraars in een beleid waarbij gezonde en duurzame maaltijden de primaire keuze worden. Een eerste stap in deze richting is de invoering van een ‘Earth’ optie in lunch- en event-formules, een volledig vegetarisch aanbod. Dit proces is reeds in 2019 gestart, maar wordt verdergezet en uitgebreid naar alle eenheden binnen de KU Leuven.
 • KU Leuven stimuleert en informeert zijn personeelsleden en studenten om te kiezen voor de meest gezonde en duurzame optie, waarbij plantaardige eiwitten een belangrijk onderdeel vormen. Nudging of online communicatie zijn hierbij mogelijke voorbeelden. Het ‘Green Office for KU Leuven’ blijft studenten aanmoedigen om meer plantaardige eiwitten te consumeren via campagnes en het organiseren van workshops en lezingen. Ook bottom-up initiatieven zullen worden aangemoedigd.  
 • KU Leuven zal binnen de werkgroep voeding en landbouw van Metaforum het thema eiwitshift opnemen in zijn programma met o.a. een lunchdebat.
 • KU Leuven geeft de Green Deal Eiwitshift een plaats in het kader van het FUTURES4FOOD project dat specifiek focust op de eiwittransitie in België door het samenbrengen van de kennis van verschillende disciplines (economie, filosofie, humane wetenschappen, wetenschappen, geneeskunde, geografie en ingenieurswetenschappen) en het actief betrekken van sleutelactoren van de agro-voedingsketen.
 • KU Leuven, als partner binnen Agrolink-Vlaanderen, zal de ervaringen van de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.

La vie est belle

La vie est belleLa Vie Est Belle BV zet partnerships op om (nieuwe) eiwitgewassen te telen en werkt aan afzet door deze te verwerken tot een vernieuwend eindproduct. Hierbij worden landbouwers, kenniscentra en afzetketens zoals retailers betrokken.

Lidl België & Luxemburg

 • LidlLidl engageert zich om de omzet van zowel het vegetarische als van het vegan assortiment te verdubbelen tussen 2020 en 2025, door een combinatie van een groter aantal artikelen en meer promotie.
 • Lidl zet jaarlijks sensibiliseringsacties op. Dit kan zowel kleinschalig (bv. het in de kijker zetten in de folder of op sociale media) als grootschalig (bv. campagne met één of meerdere partners).
 • Lidl brengt, in het kader van SBTi-gevalideerde klimaatdoelstellingen, de CO2-reductie mogelijkheden van het assortiment in kaart, inclusief de verhouding dierlijke vs plantaardige grondstoffen.
 • Lidl neemt actief deel (als sponsor en waarnemer) aan het Soy2Grow project dat gecoördineerd wordt door het ILVO.

Mosquito In The Room vzw

 • Mosquito in the roomMosquito In The Room vzw engageert zich om de Eiwitwijzer, een mini-handleiding voor professionals met duurzaamheids-, gezondheids- en praktische informatie voor slimme eiwitkeuzes, actief te verspreiden en verder te ontwikkelen in samenwerking met partners binnen de Green Deal.
 • Mosquito In The Room vzw zal via een nieuwsbrief, specifiek gericht op de eiwitshift, maandelijks samenvattingen van recente publicaties, eigen interviews en/of actualiteit binnen het thema van een duurzame eiwitshift verspreiden.
 • Mosquito In The Room vzw engageert zich om samenvattingen beschikbaar te stellen van de webinar reeks die het voor professionals organiseert rond volgende thema's: (1) Plantaardig, goed voor milieu én gezondheid (2) Hoe denkt, eet en koopt de consument (3) Wat zijn de eiwitten van de toekomst? Wat is hun impact? (4) Duurzame veeteelt en (5) De plaats van duurzame vis en ander voedsel uit de zee.

Nestlé Belgilux

 • NestléNestlé Belgilux engageert zich met het merk Garden Gourmet om samen met EVA vzw jaarlijks de VeggieChallenge te ondersteunen om zo een breed publiek te sensibiliseren over de voordelen van plantaardige voeding in ons voedingspatroon.  
 • Nestlé Belgilux zal met het merk Garden Gourmet samen met Bond Beter Leefmilieu een brede groep bedrijven uit de hele voedingsketen betrekken bij het opstarten van de werkgroep 'de doorbraak van de eiwittransitie binnen de landbouw'. Met deze groep bedrijven die zich doorheen verschillende schakels van de keten bevinden komen we twee maal per jaar samen voor het definiëren van hefbomen, barrières en het ontwikkelen van projecten die van de eiwittransitie ook voor de Vlaamse landbouw een succes maken.

Next Food Chain

 • NFCNext Food Chain breidt het netwerk uit met minstens vijf kennispartnerships (onderzoeksinstellingen, ngo’s, consultants ... ) die kennis en inzichten aanleveren mbt de plantaardige eiwittransitie.
 • Next Food Chain zet actief in op de verbetering van lokale eiwitketens en brengen verschillende spelers in de keten samen of stimuleren beleidsinitiatieven voor een betere aaneensluiting binnen de keten en opschaling van de lokale eiwitteelt.
 • Next Food Chain blijft inzetten op aandacht voor het plantaardige segment en een gezonde balans in de verhouding tussen dierlijke en plantaardige producten in de winkelrekken.
 • Next Food Chain en EVA vzw houden elke twee jaar een brede consumentenbevraging over de houding ten opzichte van plantaardige eiwitten.
 • Next Food Chain organiseert jaarlijkse minstens één openbaar evenement (bv. studiedag) te organiseren rond een aspect van de eiwittransitie.
 • Next Food Chain engageert zich om hiaten en knelpunten in het beleid te detecteren, die als bedrijfsnetwerk en/of individuele bedrijven constructief op de beleidsagenda worden gezet via overleg en opiniëring.
 • Next Food Chain engageert zich om minstens drie projecten uit te werken die gericht zijn op innovatie en/of samenwerking in de plantaardige eiwitsector tussen voedingsbedrijven en kennisinstellingen.
 • Next Food Chain blijft breed communiceren mbt het belang van plantaardige voeding, via opiniëring, (sociale) media en/ of publiekscampagnes.

Pa'lais

 • PalaisPa’lais zal via hun online community de plant-based boodschap verder verspreiden. Dit wordt gedaan aan de hand van tips & tricks over hoe je plantaardig kan eten en weetjes over de plant-based community.
 • Pa’lais creëert plantaardige recepten en kookvideo’s die worden gedeeld op sociale media en hun persoonlijke website om zo het grote publiek te inspireren om meer plant gebaseerd te koken. Deze recepten zijn vertrouwd en makkelijk te bereiden om zo aan te tonen dat plantaardig koken niet complex hoeft te zijn.
 • Pa’lais zal samen met Greenway een aantal recepten creëren die op hun websites en sociale media gedeeld zullen worden. Het doel is om meer mensen aan te zetten tot en te helpen met het eten van plantaardige gerechten. De recepten zullen eenvoudig en vertrouwd zijn voor de lezers, zodat de plantaardig switch voor hen eenvoudig en smaakvol zal zijn.
 • Pa’lais zet een campagne op waarbij ze PR dozen opsturen naar Belgische journalisten en influencers om zo mee de plantaardige boodschap te verspreiden in België. Met behulp van de pers en influencers kan deze boodschap verspreid worden over heel België, waardoor meer mensen geïnspireerd zullen geraken en aangezet worden om de plantaardige switch te maken.
 • Pa’lais is voortdurend bezig met het onderzoeken en testen van nieuwe plantaardige proteïnen die gebruikt kunnen worden in de creatie van nieuwe zuivelalternatieven. Door de creatie van nieuwe alternatieven wordt de plantaardige markt meer aantrekkelijk en toegankelijk voor het grote publiek en zal vervolgens de switch ook makkelijker en smakelijker zijn.

Paleo

PaleoPaleo richt zich op de ontwikkeling van hoogwaardige ingrediënten die vleesvervangers naar een hoger niveau kunnen tillen en dus attractiever maken voor de consument. Vanaf 2022 en vooral in 2023 wenst Paleo de ontwikkelde ingrediënten effectief te commercialiseren en aan te bieden aan producenten van vleesvervangers.

Peas & Beans

 • PeasbeansPeas & Beans zal op een actieve manier de ervaringen in het telen en commercialiseren van kikkererwten in Vlaanderen doorgeven aan potentieel nieuwe telers in het kader van het KIK-LOVE-project (KIKkererwt – LOkaal Vlaams Eiwit) in samenwerking met ILVO. Door het aanleggen van demoveldjes vergezeld met de nodige documentatie zal de consument aangesproken worden om meer te leren over deze producten.
 • Peas & Beans engageert zich samen met Arteveldehogeschool om onderzoek te doen naar perceptie, marketing en implementatie van lokaal geproduceerde peulvruchten in de Vlaamse markt.

POM West-Vlaanderen

PomPOM West-Vlaanderen organiseert een infosessie omtrent eiwittransitie in het Huis van de Voeding, vooral gericht op West-Vlaamse kmo’s werkzaam in de voedingssector om hen te informeren en inspireren m.b.t. eiwittransitie.

PXL Agro- en biotechnologie

PxlHogeschool PXL biedt binnen de opleiding agro- en biotechnologie, onderzoekmatige studentenprojecten en bachelorproeven aan waarbij de studenten theoretisch en praktisch onderzoek verrichten in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen de pijlers van kwaliteit en voedselveiligheid, productontwikkeling, procestechnologie, moleculaire detectie van eiwitten en allergenen, milieu impact, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PXL Catering

Pxl cateringPXL-Catering zal samen met Greenway Foods een communicatief pilootproject opzetten. De focus ligt op sensibiliseren door de klimaatwinst van duurzame maaltijden te becijferen en te communiceren. Het doel is om met de resultaten van dit pilootproject en de evolutie in de tijd andere grootkeukens en bedrijfsrestaurants te inspireren.

Rikolto

 • RikoltoRikolto engageert zich om de eiwitshift via de “Ik ben meer dan mijn kassaticket”-beweging mee te nemen. Via burgerparticipatie willen ze supermarkten aanzetten om een duurzamer voedselaanbod aan te bieden door: bewustmakingscampagnes gericht op de consument, het geven van een stem aan de grote middengroep van consumenten door in co-creatie te gaan met supermarkten en het stimuleren en inspireren door de “Ik ben meer dan mijn kassaticket” award.
 • Rikolto engageert samen met Test Aankoop om de eiwitshift binnen het thema milieu mee te nemen in de ontwikkeling van de Superlijst. Dit is een meerjarig onderzoeksproject dat inzichtelijk maakt welke inspanningen supermarkten maken om hun klanten te helpen kiezen voor gezond & duurzaam, welke supermarkten voor- of achterlopen en welke kansen zij geven om het Belgische voedingspatroon gezonder en duurzamer te maken.
 • Rikolto engageert zich om binnen de Generation Food beweging activiteiten te organiseren rond het thema 'peulvruchten en granen, ingrediënten van de toekomst'.
 • Rikolto engageert zich met GoodPlanet Belgium en Milieuzorg Op School van het Departement Omgeving tot het verkennen van mogelijkheden om de eiwitshift te versterken in de werking naar Vlaamse lagere en middelbare scholen in het kader van GoodFood@School. Dit houdt onder meer het ontwikkelen van actiefiches, het organiseren van een scholenchallenge en het begeleiden van het verduurzamen van het voedingsaanbod op school in.

Sligro Food Group Belgium

SligroSligro Food Group Belgium engageert zich om deze Green Deal te promoten bij hun klanten, grootkeukens (zorgsector, onderwijs, bedrijven …) en horeca. Ze sensibiliseren rond de eiwitshift door het bedenken en communiceren van inspirerende plantaardige recepten, door het aanbieden en extra zichtbaar maken van vegetarische en veganistische producten, door het organiseren van smaaksessies en dergelijke meer.

SmartWithFood

 • Smart with foodSmartWithFood voorziet een ‘Eiwitshift programma’ in de app met snackable en actiegerichte informatie, alsook inspiratie en ‘optimalere’ suggesties onder de vorm van recepten, tips & tricks, producten … in samenwerking met alle deelnemende inhoudelijke & ‘commerce’ partners.
 • SmartWithFood zal coaching sessies/toegankelijke groepssessies organiseren in samenwerking met influencers. Het doel is om de wereld van experten dichter bij de consument te brengen én een stevige duw in de rug te geven de eerste stap te zetten in de eiwitshift in het kader van een gezond en duurzaam voedingspatroon.
 • SmartWithFood engageert zich om te verkennen een monitoringssysteem op te zetten om de status en evoluties van de eiwitshift in Vlaanderen in kaart te brengen.

Sodexo

 • SodexoSodexo bouwt een breed gedragen en coherent voedingsbeleid uit naar hun klanten met een prominente plaats voor plantaardige voeding. Hierbij voorzien ze een specifieke aanpak voor verschillende doelgroepen (schoolgaande jeugd, senioren, hoger onderwijs en bedrijven, ziekenhuizen).
 • Sodexo sensibiliseert zijn klanten over het belang van een meer plantaardig voedingspatroon. Dit houdt niet alleen het vervangen van dierlijke door plantaardige eiwitten, maar ook het verlagen van vleesgrammages en werken met hybrideproducten. Vlees van Belgische oorsprong krijgt hierbij de voorkeur.
 • Sodexo stimuleert kennisopbouw, kennisdeling en innovatie rond plantaardige eiwitten door middel van culinaire opleidingen voor  hun chefs en het ontwikkelen van vegetarische recepten (met de nadruk op peulvruchten).

Solucious

soluciousSolucious engageert zich als foodservice bedrijf om plantaardige producten te promoten bij scholen, zorginstellingen, bedrijven en horeca-zaken. Zo willen ze het voor hun klanten makkelijker maken om plantaardige voeding aan te bieden. Concreet doen ze dit door het assortiment aan plantaardige producten nog toegankelijker te maken en de klanten te inspireren via communicatie en opleidingen.

Stad Brugge

 • BruggeStad Brugge engageert zich om in het kader van Bruggesmaakt te communiceren via de eigen website en op sociale media over plantaardige producten, maar evengoed over de nieuwe plaats van dierlijke producten in een duurzaam en gezond voedingspatroon.
 • Stad Brugge engageert zich om de handleiding ‘Duurzame voeding op evenementen’ aan te passen in lijn met de doelstellingen van de Green Deal. Hiertoe organiseert de stad ook infomomenten voor stadsdiensten, verenigingen en buurtcomités.
 • Stad Brugge engageert zich om de doelstellingen van de Green Deal Eiwitshift te verwerken in het raamcontract stadscatering (broodjes, stadsrefter …).
 • Stad Brugge engageert zich om de horeca te informeren over de Green Deal Eiwitshift.
 • Stad Brugge ondersteunt scholen via het GoodFood@School project om de eiwitshift te vertalen naar de specifieke context.

Stad Gent

 • GentStad Gent maakt samen met de partners uit de Gentse voedselraad een eiwittransitieplan 2021-2050 op. In dat plan komen onderstaande acties reeds aan bod.
 • Stad Gent werkt aan de eiwitshift in het kader van de Cool Food Pledge om in de periode 2019-2030 een reductie van broeikasgassen met 25% te realiseren bij de schoolmaaltijden.
 • Stad Gent organiseert workshops vegetarisch/plantaardig eten in het lager en middelbaar onderwijs.
 • Stad Gent begeleidt 5 scholen per schooljaar bij de ontwikkeling van een eigen voedselbeleid.
 • Stad Gent neemt in samenwerking met Arteveldehogeschool deel aan het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ van het Departement Omgeving.
 • Stad Gent neemt deel aan de VeggieChallenge van EVA vzw.
 • Stad Gent organiseert een Mr en Mss Veggie BBQ verkiezing op het klimaatfestival Gent Aan Zee in 2022.

Stad Leuven

 • LeuvenStad Leuven engageert zich om een conceptnota op te maken voor duurzame catering op recepties van de stad en met het oog op de opname van duurzame criteria in de bestekken.
 • Stad Leuven zet in op duurzame catering met een uitgebreid vegetarisch aanbod op minstens één publieksevenement van de stad.
 • Stad Leuven engageert zich om jaarlijks deel te nemen aan de VeggieChallenge van Eva vzw.
 • Stad Leuven roept via een projectoproep op om onder meer plantaardige eiwitprojecten uit te voeren op eigen landbouwgrond. De stad engageert zich om de kennis en ervaring hieromtrent te delen en om in 2022 een nieuwe oproep te doen.

Stad Oostende

 • OostendeStad Oostende engageert zich tot het integreren van de eiwitshift in een breder verhaal rond gezonde voeding in de strategische doelstellingen van de voedselstrategie ‘Oostende Oogst’.
 • Stad Oostende engageert zich om jaarlijks deel te nemen aan de VeggieChallenge van EVA vzw.
 • Stad Oostende zal in de centrale keuken voorzien in een vegetarisch lunchalternatief.
 • Stad Oostende voorziet testakkers in het landbouwpark de Tuinen van Stene waarbij geëxperimenteerd zal worden met eiwitrijke gewassen door Buitengoed Oostende vzw.
 • Stad Oostende neemt deel aan het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ van het Departement Omgeving.
 • Stad Oostende werkt indicatoren uit om de shift naar plantaardige voeding te meten in het kader van het project Foodshift 2030. De stad is partner in dit HORIZON 2020 project.

Takeaway.com

Take AwayTakeaway.com zet zich in voor meer awareness over plantaardige gerechten richting zowel de consument als haar restaurantpartners. Dit kan bijvoorbeeld door in de restaurant webshop meer plantaardige ingrediënten aan te bieden, recepten voor vegetarische en veganistische gerechten te delen en in het algemeen meer communicatie en acties op te zetten rond plantaardige voeding. Een concreet voorbeeld hiervan is de participatie aan de #veganuary campagne, waar ze aankomend jaar van plan zijn dit te continueren en  hopen de krachten te bundelen met mede-Green Deal deelnemers.

Test Aankoop

 • TestaankoopTest Aankoop zal in publicaties (online en in het tijdschrift) onderwerpen rond plantaardige eiwitten opnemen met het oog op het inspireren, sensibiliseren en informeren van de consument. Dit zowel in de vorm van vergelijkende testen als informatieve publicaties.
 • Test Aankoop engageert zich om samen met Arteveldehogeschool dieper en verdergaand onderzoek te verrichten over het aanbod van hoogwaardige, plantaardige eiwitten op de Belgische markt. Hierbij wordt de positionering van verschillende plantaardige eiwitalternatieven in de verschillende supermarktketens in kaart gebracht met het oog op een verandering in aankoopgedrag van de consumenten.
 • Test Aankoop voorziet een opvolging van de consumentenbevraging rond duurzame voeding. De eiwitshift naar een meer plantaardige eiwitconsumptie, maakt daar een groot deel van uit.
 • Test Aankoop maakt een online HUB rond vegetarische voeding. Die HUB wordt continu bijgewerkt met nieuwe input en up-to-date gehouden.
 • Test Aankoop engageert samen met Rikolto om de eiwitshift binnen het thema milieu mee te nemen in de ontwikkeling van de Superlijst. Dit is een meerjarig onderzoeksproject dat inzichtelijk maakt welke inspanningen supermarkten maken om hun klanten te helpen kiezen voor gezond & duurzaam, welke supermarkten voor- of achterlopen en welke kansen zij geven om het Belgische voedingspatroon gezonder en duurzamer te maken.

The Chalo Company

 • The Chalo CompanyThe Chalo Company verkent, samen met andere partners, de mogelijkheid tot een label om de mensen op de hoogte te brengen van meer plantbased. Dit label kan ingezet worden in bijvoorbeeld horeca en delicatessezaken.
 • The Chalo Company wil mensen inspireren om meer plantaardig te koken met de nadruk op duurzaamheid en korte toeleveringsketens. Hiertoe werkt ze een gezonde maaltijdbox uit met enkel Chalo-producten of een mix van verschillende merken.
 • The Chalo Company zal samen met horeca-partners inspirerende workshops opzetten om nieuwe producten te leren kennen.  
 • The Chalo Company zal een plantaardige poedermelk op de markt brengen om in koffiemachines de overstap naar plantbased drank te vergemakkelijken.

The Shift

 • The ShiftThe Shift geeft zichtbaarheid aan de Green Deal Eiwitshift naar de eigen leden via nieuwsbrieven, sociale media, website. Hierbij worden zowel specifieke events in dit kader gedeeld, maar worden ook inhoudelijke resultaten in de kijker gezet (bv. artikel op de website of nieuwsbrief).
 • The Shift engageert zich om de Green Deal Eiwitshift te promoten en mogelijke registratie te faciliteren in de bilaterale contacten met de leden.
 • The Shift engageert zich ertoe om de deelnemers van de Green Deal te ondersteunen in het zoeken naar relevante partners bij het uitvoeren van acties.
 • The Shift engageert zich om gedurende de Green Deal een of meerdere gefocuste events te organiseren met de eiwitshift als thema (bv. webinar, pitch-sessies) waarbij de link wordt gelegd naar het breder werkveld.

Toerisme Vlaanderen

 • Toerisme VlaanderenToerisme Vlaanderen geeft de eiwitshift een plaats in het inhoudelijke kader voor het Vlaams Culinair Centrum dat wordt opgericht (voorzien tegen 2023). Hiervoor zal het samenwerking zoeken met, onder meer, de deelnemers van de Green Deal.
 • Toerisme Vlaanderen zoekt samen met de deelnemers van de Green Deal naar samenwerkingsmogelijkheden met de gastronomische wereld.

Tor Royal

Tor royalTOR Royal engageert zich om de boodschap van eiwitshift actief te helpen verspreiden door op eigen initiatief activiteiten en evenementen (fysiek of digitaal) te organiseren met betrekking tot duurzaamheid, gezondheid, ecologie, natuureducatie en de specifieke plaats van het kweken en verwerken van insecten als alternatieve eiwitbron… Daarnaast zal TOR Royal andere en soortgelijke initiatieven ondersteunen.

UGent

 • UgentUGent/BE4LIFE en Arteveldehogeschool engageren zich om één of meerdere projectaanvragen in te dienen om theoretische inzichten om het voedingspatroon te verduurzamen te vertalen naar concrete richtlijnen, praktische toepassingen en methodes die overheden, producenten, retailers en startups in hun dagelijkse werking kunnen inpassen.
 • UGent engageert zich om de koppeling te maken tussen de nutritionele samenstelling, voedselveiligheid en de eiwitshift om waar nodig adviezen te verlenen. Het doel is om rekening te houden met nutritionele aspecten en een hogere blootstelling aan bestaande contaminanten als belangrijke parameters die moeten meegenomen worden bij het ontwikkelen en aanmoedigen van nieuwe eiwitbronnen in een gezond eetpatroon.
 • UGent zal onderzoek voeren naar de formulering, structurering en voedselveiligheid bij het produceren van alternatieven eiwitbronnen zoals deze uit bacteriële of schimmelculturen, al dan niet in combinatie met opwaardering van (industriële) reststromen (bv. afvalwaterstromen, verdunde mest). Hierbij zet ze een farm to fork strategie centraal, waarbij in de ketenaanpak met diverse onderzoekpartners (o.a. CMET), consumenten en bedrijven dient samengewerkt te worden.
 • UGent zal in samenwerking met o.a. ILVO en KU Leuven een burgerwetenschapsproject starten waarbij lokale bodembacteriën in kaart worden gebracht met als doel het verbouwen van duurzame teelten die als plantaardige eiwitbronnen (kunnen) dienst doen te stimuleren. Daarnaast gaan we samen met partners en start-ups op zoek naar andere innovatieve teelten en variëteiten zoals rode bonen en kikkererwten die geschikt zijn voor de Vlaamse bodem.
 • UGent/BE4LIFE werkt in samenwerking met Rikolto initiatieven uit die de burger aanzet om supermarkten te stimuleren om een duurzamer voedselaanbod in de winkelrekken aan te bieden.
 • UGent/BE4LIFE neemt deel aan het eiwitconsumptie-onderzoek ‘De Luisterende Tafel’ van het Departement Omgeving.
 • UGent/BE4LIFE laat jaarlijks 5 tot 10 studenten hun masterproef maken rond thema’s i.v.m. eiwitshift in een aankoop en/of consumptiecontext (bv. retailer, resto, online/offline …). Deze masterproeven hebben een gedragswetenschappelijke insteek (cf. nudging, experimenteel onderzoek). Onderwerpen kunnen zowel vanuit de theorie aangedragen worden als vanuit het bedrijfsleven/partners uit de Green Deal Eiwitshift. Daarnaast zullen binnen relevante onderzoeksgroepen taken, bachelorproeven en thesissen worden uitgeschreven rond het thema eiwitshift.
 • UGent/BE4LIFE organiseert samen met Arteveldehogeschool een congres/onderzoeksdag die zowel focust op academisch onderzoek (vb. wetenschapsdag) als op disseminatie naar het brede publiek toe (vb. publieke dag met wetenschapscafé, workshops, …). Daarnaast werken beide partners aan de organisatie van een wetenschapscafé rond ‘de eiwitshift op ons bord’ met als doel het brede publiek te informeren over nieuwe, wetenschappelijke inzichten rond de eiwittransitie.
 • UGent en Arteveldehogeschool engageren zich om een reeks activiteiten voor studenten en medewerkers te organiseren om te informeren, inspireren en communiceren rond de eiwitshift. Dat zouden activiteiten kunnen zijn zoals een filmavond, kookworkshop, webinar met spreker, debatavonden en wetenschapscafés, proevertjesacties, challenges en andere gerichte acties met de eiwitshift als thema.
 • UGent engageert zich om tegen 2025 dagelijks een aanbod van 50% vegetarische en plantaardige maaltijden in de resto’s te voorzien. Hiertoe wordt de ontwikkelde duurzaamheidsanalyse ingezet om een beoordeling te kunnen maken op basis van wetenschappelijk gefundeerde inzichten in duurzaamheid en gezondheid van warme maaltijden in de UGent-restaurants. Daarnaast worden in aankoopdossiers van voeding criteria gebruikt die normen en klemtonen leggen op duurzaamheid. Tenslotte zal gecommuniceerd worden naar de klanten over de duurzaamheid van de gerechten.
 • UGent zal een Living Kitchen opstarten om de theorie naar de praktijk te kunnen vertalen. Hierbij linken de onderzoeksprojecten en eventuele producten binnen de overige geplande acties aan onze studentenrestaurants en -kantines en turnen deze laatste living lab-gewijs om in proefkeukens. Zo wordt er onderzocht of een of meerdere bestaande studentenrestaurant kunnen ingezet worden als nieuw proeflabo voor vegetarische grootkeukenmaaltijden.

Unilever Belgium

 • UnlleverUnilever Belgium zal met het merk De Vegetarische Slager de consument helpen om kennis te maken met vegetarisch vlees. Dit willen ze doen door campagnes en andere initiatieven om tegen 2025 11 miljoen maaltijden (één voor elke burger) met het nieuwe vegetarische vleesch te hebben voorzien.
 • Unilever Belgium zal met het merk Knorr Belgische consumenten via de Future 50 Foods inspireren over het belang van een gevarieerd dieet, rijk aan groenten.
 • Unilever Belgium zal met het merk Knorr via gerechten online en in het winkelpunt inspireren en faciliteren om op een eenvoudige manier maaltijden rijk aan groenten & plantaardige eiwitten samen te stellen.
 • Unilever Belgium zal met het merk Knorr in haar assortiment een acceleratie doen van "better for you, better for the planet" producten
 • Unilever Belgium heeft met het merk Ben & Jerry’s de ambitie om 25% vegan ijs tegen 2025 te verkopen. Om deze ambitie te verwezenlijken, engageert Ben & Jerry’s zich om: Vegan ice cream toegankelijker te maken door het aanbod aan te passen aan de klantennoden met een dynamiek vegan ijsassortiment (on-trend smaken, verschillende formaten, etc.). De communicatie omtrent vegan ijsjes naar het brede publiek te voeren, zowel op point of sales als via social media (bv. Veganuary momentum in januari) en eigen communicatiekanalen.

Velt vzw

 • VeltVelt vzw engageert zich om artikels en tips rond de eiwitshift te publiceren in het ledenblad Seizoenen.
 • Velt vzw zet een brede communicatie op over vleesminderen met o.m. een spiekblad over hoe vleesvervangers te bereiden.

Verso vzw

 • verso Verso vzw engageert zich om zichtbaarheid aan de Green Deal Eiwitshift te geven via de website, sociale media en nieuwsbrieven. Dit houdt zowel specifieke events in als inhoudelijke resultaten die in de kijker worden gezet.
 • Verso vzw engageert zich om artikels en tips rond de eiwitshift mee te nemen in haar ledenblad Recto-Verso.   
 • Verso vzw engageert zich om de eiwitshift binnen de zorg- en welzijnssector te promoten en  een vormingsaanbod uit te werken rond gezonde en duurzame voeding met de partners in de Green Deal voor de (groot)keukens in de instellingen.
 • Verso vzw zal zorgen voor 70% vegetarische voeding op de eigen evenementen door externe catering.
 • Verso vzw engageert zich om broodjesmaaltijden aan te bieden die 70% vegetarisch zijn en op donderdag 100%  vegetarisch.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

 • Gezond LevenVlaams Instituut Gezond Leven vzw (partnerorganisatie van het Agentschap Zorg & Gezondheid) zal samen met het Departement Omgeving de onderbouwing rond milieu-aspecten van voeding en de integratie ervan met gezondheid in de voedingsdriehoek (waaronder de boodschap 'eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voedingsmiddelen') verspreiden naar partners, stakeholders en algemeen publiek.
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw zal inzichten uit de onderbouwing rond milieu-aspecten van de voedingsdriehoek en de integratie ervan met gezondheid integreren in de richtlijnen rond het aanbod in verschillende settings (burger, gezin, onderwijs, werk, vrije tijd, zorg- en welzijnsvoorzieningen, lokale besturen).
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw (partnerorganisatie van het Agentschap Zorg & Gezondheid) schenkt binnen het receptenplatform 'Zeker Gezond' aandacht aan de eiwitshift, bijvoorbeeld via de communicatie, met het icoon voor de hoofd-eiwitbron en met een label dat aangeeft of een gerecht vegetarisch/veganistisch is.
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw bekijkt de mogelijkheid om de eiwitshift ten vroegste tegen 2022 een plaats te geven in een communicatiecampagne gekoppeld aan het jaarthema (bijvoorbeeld een herhaling van de peulvruchtencampagne uit 2019).
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw  gaat na hoe de eiwitshift aan bod kan komen in Mijngezondleven.be. Aan de hand van een nieuw te ontwikkelen module krijgen mensen feedback op basis van hun huidige gewoontes en tips om betere gewoontes aan te nemen. Bv. bij hoge vleesinname, advies om minder vlees te eten en meer plantaardige en concrete tips hoe dat kan.
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw zal een e-learning lanceren die op een interactieve manier de aanbevelingen bij de voedingsdriehoek belichten waarbij de eiwitshift aan bod komt.
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw engageert zich om een webinar voor diëtisten over milieuverantwoorde voeding te ontwikkelen, in samenwerking met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten.
 • Vlaams Instituut Gezond Leven zal de ervaringen van de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

 • vbvdVlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten engageert zich om, in samenwerking met partners uit de Green Deal, verschillende communicatietools te ontwikkelen zoals een webinar, artikel(s), brochure(s) en recepten.  
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten zal onderzoeken hoe duurzame voeding binnen de opleiding Voeding en Dieetkunde in Vlaanderen kan geïntegreerd worden.
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten engageert zich om een richtlijnendocument voor catering op te stellen, rekening houdend met de doelstellingen van de Green Deal Eiwitshift.
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten zal een enquête opmaken en afnemen met als doel na te gaan hoe diëtisten op dit moment inzetten op plantaardige eiwitten, welke kennis hierover is en welke drempels ze tegenkomen. Deze bevraging wordt aan het einde van de Green Deal nogmaals uitgevoerd.

VLAM en NICE

 • NICEVLAMVLAM zal ervaringen uit de Green Deal Eiwitshift meenemen in de uitvoering van de Vlaamse eiwitstrategie en actief zoeken naar synergieën.
 • VLAM engageert zich om een bijdrage te leveren aan de monitoring.
 • VLAM en NICE zullen de mogelijkheden verkennen tot het nemen van acties binnen het eigen instrumentarium.

VMM

 • VMMVMM zal het eigen personeel informeren en inspireren door communicatie en facilitatie van het interne debat. Hiertoe worden enkele Bioscope-middagsessies in het teken van de thematiek van de eiwitshift geplaatst, wordt de nieuwsbrief Interne Milieuzorg aangegrepen om het thema aan te kaarten en wordt er een oproep gelanceerd naar de personeelsleden om te bloggen over duurzame voeding.
 • VMM engageert zich om broodjesmaaltijden aan te bieden die 80% vegetarisch zijn en op donderdag 100% vegetarisch.
 • VMM zal zorgen voor minstens 50% vegetarisch voeding op de eigen evenementen door externe catering.

VVSG

vvsgVVSG zal in het kader van de subsidieovereenkomst (2020-2022, en eventuele verlenging) inzetten op de eiwitshift door middel van lerende netwerken rond gezonde en duurzame voeding. Daarnaast krijgt het thema een plaats in de provinciale voedseldagen en in de bilaterale voedseldag in samenwerking met Nederland.

WWF België

WWFWWF België engageert zich tot het organiseren van een workshop of ronde tafel waar met diverse stakeholders op zoek gegaan wordt naar manieren om duurzame eiwitconsumptie en -productie te stimuleren. Dit wordt gevoed met de resultaten van verschillende studies die WWF uitvoert binnen het project Eat4Change. Meer bepaald wordt ingezoomd op de rol van de verschillende actoren en hoe bijvoorbeeld het beleid kan worden bijgestuurd om de verduurzaming verder te stimuleren.

Zorg Leuven

Zorg LeuvenZORG Leuven zal samen met haar cateringpartner onderzoeken hoe de doelstellingen van de eiwitshift vertaald kunnen worden naar de specifieke behoeften van de verschillende doelgroepen en stemt dit af op haar eigen strategische en operationele doelstellingen.