Energiekeuzehulp met ruimtelijke differentiatie

In het project energiekeuzehulp (EKH) met ruimtelijke differentiatie is een proof-of-concept uitgewerkt voor een online energiekeuzehulp die particuliere woning- en grondeigenaars kan ondersteunen bij de keuze tussen diverse hernieuwbare productietechnologieën (warmte en/of elektriciteit). 

De methodologie van het instrument is uitgewerkt met bijzondere aandacht voor de ruimtelijke en fysische context van de particuliere investeerder (ruimtelijke ligging, staat en energetische eigenschappen van het gebouw, duurzame energiepotentiëlen in de omgeving) en de (technische, economische, ecologische, sociale, praktische) criteria die kunnen meespelen in het nemen van dergelijke beslissing.
Uitvoerder:  VITO

Het resultaat is een logische opeenvolging van stappen in een beslisboom met bijhorende aanbevelingen en richtgetallen om de particuliere investeerders een onderbouwd en gepersonaliseerd advies te kunnen voorleggen. Het project houdt expliciet rekening met de huidige beleidscontext op verschillende ruimtelijke- en beleidsniveaus. Innovatief daarin zijn de aandacht voor de ruimtelijke context en de criteria die in de afwegingen worden meegenomen wat tot uiting komt in de geïntegreerde energie-gebouw-ruimte aanpak. 

Het rapport beveelt aan om energiemaatregelen voor te stellen rekening houdend met de bestaande energieprestaties, de algemene gebouwtoestand en de locatie van het gebouw. Daarbij dienen maatregelen voor verhoogde energie-efficiëntie (EE) en maatregelen voor hernieuwbare energieproductie (HE) elkaar wederzijds te versterken. Ook de feitelijke of potentiële aanwezigheid van warmtenetten beïnvloedt de te maken keuzes. In de omslag naar een duurzaam ruimteenergiesysteem speelt het ruimtebeleid bovendien een belangrijke rol, niet alleen op vlak van (hernieuwbare) energie-infrastructuren zelf, maar ook wat betreft mobiliteit, landgebruik, natuurwaarden, klimaatadaptatie e.a.. De ruimtelijke (energie)context heeft zo steeds een invloed op de maatregelen die voor een gebouw aan te bevelen zijn.

De uitwerking van de EKH-beslisboom heeft geleid tot de identificatie van een aantal lacunes in de relevante beleidskaders, die beletten dat de gebruikte toetsingen in hun huidige vorm leiden tot een eenduidig aansturend advies. In zijn huidig opzet kan de EKH daarom enkel gebruikt worden in sensibiliserende zin en met de nodige randbemerkingen voor interpretatie. Het rapport geeft op basis van de geïdentificeerde lacunes aanbevelingen op vier vlakken: Consolidatie beslissingskader, Ruimtebeleid, Energiebeleid en Communicatie.

Bronverwijzing: Clymans, W., Vandevyvere, H. & Vermeiren, K. (2019). Energiekeuzehulp met ruimtelijke differentiatie - Rapport in opdracht van de Vlaamse Overheid. Departement Omgeving.

Lees hier het volledige eindrapport

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)