Emissies

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Toch blijft in een dichtbevolkt, verstedelijkt en geïndustrialiseerd Vlaanderen luchtverontreiniging het belangrijkste milieuthema dat een directe impact heeft op de volksgezondheid. Bovendien hebben diverse in de lucht geloosde of verspreide verontreinigende stoffen schadelijke gevolgen voor de natuurlijke omgeving.

Voor de meeste polluenten bestaat Europese en/of Vlaamse wetgeving met grens- of streefwaarden. De emissiegrenswaarden die de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht beperken, zijn in de praktijk enerzijds gebaseerd op de impact van deze stoffen op de gezondheid van mens en milieu en anderzijds op hun technische en economische haalbaarheid.

De belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging zijn emissies afkomstig van verkeer, gebouwenverwarming en industriële activiteit. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Uitvoeren van controles bij klasse 1 bedrijven of deze voldoen aan de milieuvoorwaarden voor het emitteren van afgassen of andere productie-gerelateerde luchtstromen. 

  • Emissies: Controle van zowel de geleide emissies (via bv schoorsteen), de diffuse emissie als eventuele impact op de omgevingslucht gecontroleerd.
  • Zelfcontrole: de controle van de in VLAREM bepaalde zelfcontroleverplichtingen. Dit zijn  emissiemetingen die exploitanten met een vastgelegde frequentie zelf moeten (laten) uitvoeren om na te gaan of de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.
  • Emissiemetingen: In opdracht voeren erkende laboratoria ook onaangekondigde luchtemissiemetingen uit. Deze zijn gebaseerd op een risico-gebaseerd monitoringsprogramma.
  • Acties: controles op emissies gelinkt aan specifieke industriële activiteiten zoals stookinstallaties, (petro)chemie, staalindustrie, crematoria, asfaltcentrales, schrootverwerkers, … 

Luchtverontreiniging is een ruim begrip, dat een hele reeks polluenten omvat die elk hun specifieke gevolgen hebben en bijdragen tot andere milieuproblemen. Voor het thema lucht zie verder ook: