Effectieve ruimte-educatie in de eerste graad secundair onderwijs

THESISONDERWERP

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

In  september 2019 werden de nieuwe eindtermen in het eerste leerjaar secundair onderwijs ingevoerd. Niet alleen het format is anders, ook in de inhouden zijn er verschuivingen. Rond ruimtegebruik wordt bijvoorbeeld van leerlingen verwacht dat ze onderzoekend te werk gaan. Dit is voor dit thema en deze leeftijd een nieuwe invalshoek. De student zal een screening doen van de methodieken die nu al in het Vlaams onderwijs gebruikt worden, en focust zich hierbij op duurzaam ruimtegebruik. Op basis van deze bevindingen detecteert hij eventuele lacunes, ontwerpt nieuwe methodieken en beoordeelt de effectiviteit ervan.

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Screening van huidige inhouden en methodieken met betrekking tot onderzoek naar ruimtegebruik, met een bijzondere aandacht voor duurzaam ruimtegebruik. Aansluitend ontwerp- en praktijkonderzoek, miv effectiviteitsonderzoek op kleine schaal.

Verwachte resultaten

Toolbox van effectieve methodieken en onderzoekstechnieken m.b.t. ruimtegebruik, met bijzondere aandacht voor duurzaam ruimtegebruik.

Locatie

De student voert zijn onderzoek uit in een representatieve steekproef van secundaire scholen en moet zich hiervoor ook naar deze scholen verplaatsen.

Naam en contactgegevens van de begeleider

Jan De Smet - jan.desmet@vlaanderen.be - 0488 07 57 76

Periode

Academiejaar '21 - '22. Voorstel voor verloop
- sept - okt: bronnenonderzoek (miv onderwijsdoelen, leermiddelen)
- nov - maart: ontwerponderzoek
- april - mei: praktijkonderzoek, incl effectiviteitsonderzoek

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Lerarenopleiding secundair onderwijs - aardrijkskunde

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.