Een werkatelier om partners samen te brengen

Atelier Overijssel heeft veel ervaring met werkateliers. Zij hanteren deze praktische korte sessies om gemeenten, provincie en waterschappen te helpen bij de ontwikkeling van een gebied of een beleidsopgave. Werkateliers kunnen een verschillende inzet hebben: oplossingsgericht, kaderstellend of agendastellend. Vaak zijn ze onderdeel van grotere projecten, soms staan ze op zichzelf. Vaak is het een meerwaarde om vroeg in het proces een aantal actoren samen te brengen om inzicht te krijgen in de verwachtingen van een groep actoren mbt een plan of een zone. Het komt ook voor dat opdrachtgevers pas aan het eind van het proces tegen een bepaald probleem aanlopen. Een werkatelier wordt dan meer oplossingsgericht aanzien. Het is van belang het thema van zo'n werkatelier voldoende concreet te zien. De kunst van een werkatelier zit in vier v’s: ‘Verbeelden, verbinden, vooruit helpen en voorbereiden. Voorbereiden bestaat uit de analyse van het gewenste resultaat en het goed in beeld brengen van partijen en belanghebbenden. Verbeelden is het gezamenlijk verzamelen van referentiebeelden, schetsen, film. Ook een excursie kan onderdeel zijn. Verbinden betekent de zoektocht naar verbondeheid, zowel tussen actoren die deelnemen als tussen thema's die op het werkatelier naar voren worden gebracht. Vooruit helpen betekent dat een werkatelier altijd afsluit met de volgende stap die nodig is om het gewenste en gezamenlijk gedragen resultaat te bereiken. Een opdracht voor een werkatelier start minimaal een maand van te voren, want een goede voorbereiding is cruciaal. Om de juiste actoren rond de tafel te krijgen moet je ook het werkatelier tijdig aankondigen. Wil je burgers actief betrekken (bijvoorbeeld de omwonenden) dan moet je rekening houden met een datum (avond, weekend) die hen toelaat deel te nemen.

De projectleider van Landschap Overijssel organiseerde namens AtelierOverijssel een werkatelier met als doel het maken van een ontwerp en het stellen van ambities voor de Blauwe Knoop, een uniek gebied waar watergangen mekaar kruisen. Daarvoor is een lange lijst met ‘ingrediënten’ voor de Blauwe Knoop verzameld op basis van alle kennis, beleidsstukken en analyses. Veldbezoek tijdens de dag zelf zorgde voor nog meer ingrediënten. De ambities voor het hele gebied zijn tijdens het werkatelier met steekwoorden geduid. De Blauwe Knoop moet een beheersgebied met grote grazers worden dat een stevige bijdrage levert aan de waterveiligheid van Twente. Tegelijkertijd gaat het onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur waarin het traject van De Doorbraak een zeer belangrijke ecologische verbindingszone vormt. En verder zijn eenduidigheid in de kunstwerken en toegankelijkheid voor wandelaars uitgangspunten.

(bron: tijdschrift ROM, 2014, nr.7-8)

 

grind 09.jpg