Ecoscore Vlaams wagenpark

Definitie

Evolutie van de ecoscore van het Vlaams wagenpark: totaal wagenpark en nieuw ingeschreven voertuigen, opgedeeld naar brandstoftype. De evolutie van de 2de handsvloot is hier niet mee opgenomen, maar wel terug te vinden op www.ecoscore.be.

Wat is de Ecoscore van een voertuig?

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft met andere woorden een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De toegepaste milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één enkele indicator. De werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is de well-to-wheel benadering. Hierbij worden zowel tank-to-wheel (uitlaatemissies door rijden met voertuig) als well-to-tank emissies (uitstoot door productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, etc.)) in rekening gebracht. Deze werkwijze biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op eenzelfde basis met elkaar vergeleken kunnen worden. De emissies die gepaard gaan met de productie van het voertuig en met de recyclage of verwerking na het gebruik, worden niet in rekening gebracht.

De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Verschil tussen Ecoscore en CO2-uitstoot:

De CO2-uitstoot wordt bij nieuwe wagens telkens vermeld. Ook in advertenties kom je dit tegen. Sommige constructeurs pakken uit met 'zeer milieuvriendelijke wagens' die weinig CO2 uitstoten. Maar de CO2-uitstoot zegt niets over de andere emissies, zoals de uitstoot van fijn stof (roetdeeltjes). Een wagen met lage CO2-uitstoot is dus niet per definitie een milieuvriendelijk voertuig. De Ecoscore houdt naast CO2 ook rekening met de andere emissies die worden uitgestoten en geeft je dus wel een totaalbeeld.

Verschil tussen Ecoscore en euronorm:

Een voertuig dat op de markt wordt gebracht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo legt Europa bepaalde beperkingen op voor de uitstoot van NOx, CO, koolwaterstoffen en fijne stof (roetdeeltjes). Die normen worden steeds strenger en krijgen telkens een hoger cijfer. Sinds 2014 geldt voor alle personenwagen bijvoorbeeld de Euro 6-norm, die strenger is dan de voorgaande Euro 5-norm.

Toch geeft deze Euronorm geen totaalbeeld over hoe milieuvriendelijk je wagen is. De uitstoot van CO2 wordt niet in rekening gebracht. Er is ook een belangrijk verschil tussen de beperkingen die gelden voor benzinewagens en voor dieselwagens. Een Euro 4-dieselwagen is dus niet even milieuvriendelijk als een Euro 4-benzinewagen. Ook binnen dezelfde brandstofsoort en dezelfde norm zijn er nog belangrijke verschillen in uitstoot mogelijk. Een Euro 4-diesel met roetfilter stoot bijvoorbeeld meer dan 90% minder fijn stof uit dan een Euro 4-diesel zonder roetfilter.
De Ecoscore houdt rekening met de individuele emissies van elke wagen en houdt ook rekening met de CO2-uitstoot. De Ecoscore geeft je zo wel een totaalbeeld.

Evolutie

Aantallen

Totale vloot

In 10 jaar tijd (2009-2019) is het wagenpark met meer dan 500.000 auto’s gegroeid, tot bijna 3,5 miljoen personenwagens. Er is in 2019 een lichte stijging in het totale aantal personenwagens tov. 2018 (+0,7%, of 26.000 auto’s), maar het is wel de kleinste stijging van de afgelopen jaren.

aantal wagens ecoscore

Nieuwe vloot

Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen is met iets minder dan 335.000 exemplaren in 2019 met bijna 7.000 exemplaren gestegen ten opzichte van 2018.

aantal nieuwe wagens

Ecoscore

Totale vloot

De gemiddelde ecoscore van het park stijgt in dezelfde mate als afgelopen jaren, met ongeveer 1 eenheid per jaar. In 2019 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse wagenpark 62,2.

gemiddelde ecoscore

De gemiddelde ecoscore van het dieselwagenpark is nog steeds veruit de laagste (57,2), en dat van de alternatieve aandrijvingen/brandstoffen afgetekend de hoogste (75,6). Voor 2012 bestonden de alternatieven hoofzakelijk uit LPG-wagens (ecoscore vergelijkbaar met benzine) Vanaf 2012 komen de hybride voertuigen erbij (voornamelijk diesel hybride), met een beduidend hogere ecoscore dan LPG.

gemiddelde ecoscore per brandstof klasse

Deze lichte stijging  van de gemiddelde ecoscore voor het Vlaamse wagenpark wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere milieueisen die er gesteld worden voor voertuigen en de verbeterde technieken die gehanteerd worden om aan deze eisen te voldoen. Maar ook de verdere ontdieseling en het stijgende aantal alternatief aangedreven voertuigen dragen bij tot de stijging van de gemiddelde ecoscore van het wagenpark.

Binnen de alternatieven hebben de elektrische voertuigen de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), gevolgd door de waterstofvoertuigen  (79,0), en aardgas (CNG) eindigt op de 3e plaats (77,6).

gemiddelde ecoscore alternatieven 2019

Nieuwe vloot

De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens in 2019 kent de kleinste stijging van de afgelopen jaren: met 68,6 is dit slechts 0,2 hoger dan 2018.

gemiddelde ecoscore nieuwe wagens

De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (69,8) is nog steeds merkelijk hoger dan deze van leasewagens (67,7) of niet-lease bedrijfswagens (67,9), al is het verschil wel kleiner geworden dan voorgaande jaren.

gemiddelde ecoscore per eigenaarstype

Brandstof

Totale vloot

Er zijn in 2019 nog steeds nipt meer dieselwagens (49%) dan benzinewagens (48%) in het park, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit volgend jaar keren. Alle alternatieven samen komen uit op 3,2% van het park.

aantal wagens per brandstofklasse

De benzine hybride voertuigen vormen bijna 40% van de alternatief aangedreven voertuigen, de benzine plug in hybride voertuigen iets meer dan een kwart. Het aandeel LPG neemt steeds verder af, waar CNG maar vooral elektrische voertuigen hun aandeel zien stijgen. De elektrische vloot bedraagt iets meer dan 13.500 voertuigen, wat overeenkomt met 0,4% van het totale park.

aantal alternatieve wagens per aandrijving

Nieuwe vloot

De ontdieseling zet zich in 2019 verder. 32% van de nieuwe auto’s was met een dieselmotor uitgerust, 60% met een benzinemotor. In 2008 was nog 77% van de nieuwe auto’s een dieselauto. De benzinewagens zijn ook steeds vaker van het type ‘directe injectie’: waar dit in 2013 nog maar 28% bedroeg, is dit gestegen tot 76% in 2019. De alternatieven stijgen in 2019 verder tot in totaal bijna 8% van de nieuwe inschrijvingen.

aantal nieuwe wagens per brandstofklasse

Binnen de alternatieven vormen benzine hybride voertuigen nog steeds de grootste groep (37%). Opvallend is de sterke toename van de elektrische auto’s: zij klimmen van de 4e plaats in 2018 (12%) naar de 2e plaats (25%). De plug in hybride voertuigen zakken naar de 3e plaats met 24%. CNG wagens stijgen in 2019 licht tot 10%.

Elektrische voertuigen hebben hun aandeel dus meer dan verdubbeld, wat maakt dat het totale marktaandeel van EV’s in 2019 gestegen was tot 2%.

aantal wagens per alternatieve brandstof

De ontdieseling is het sterkst bij nieuwe particuliere auto’s: 83% heeft een benzinemotor, en slechts 11% een dieselmotor. Het aandeel alternatieven is hier vrij laag (6%). Bij leasewagens is deze trend minder sterk: 51% van de nieuwe leasewagens is nog steeds met een dieselmotor uitgerust. Het aandeel alternatieven is ook hier vrij laag (6%). De niet-lease bedrijfswagens kennen in 2019 een sterke stijging van het aandeel benzinewagens, tot 52%. Ook de alternatieven hebben hier een vrij groot aandeel (14%). Het valt op dat de ontdieseling bij leasewagens minder sterk is: 46% van de nieuwe leasewagens is met een benzinemotor uitgerust, terwijl dit bij de particulieren 83% is. Dat verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen (lagere belasting op inverkeerstelling - BIV) niet gelden voor leasewagens.

aantal wagens per brandstofklasse en eigenaarstype

SUV's

Nieuwe vloot

Sinds dit jaar hebben we de analyse uitgebreid met de koetswerkvorm SUV vs. niet-SUV. Sinds 2019 telt het Vlaamse wagenpark bijna 640.000 SUV’s. In 2012 waren dit er net geen 200.000. Het aandeel SUV’s in de nieuwe inschrijvingen is gestegen van 16% in 2013 tot bijna 41% in 2019. Onderstaande grafieken illustreren dit voor de nieuwe vloot.

aantal suvs

In het begin waren SUV’s vooral terug te vinden bij particuliere wagens en niet-lease bedrijfswagens, maar leasewagens zijn aan een inhaalbeweging begonnen.

aantal suvs per eigenaarstype

Hieronder kan je enkele opmerkelijke bevindingen terugvinden over de nieuwe inschrijvingen in 2019:

  • SUV’s hebben een lagere gemiddelde ecoscore dan niet-SUV’s (in 2019 was dit 67,7 vs. 69,3). Dit verschil was in 2013 nog 4,6 eenheden, toen er nog niet veel kleine SUV’s op de markt waren.
  • SUV’s hebben ook een hogere gemiddelde CO2-uitstoot: in 2019 bedroeg deze 127,6 vs.    116,7 g/km voor niet-SUV’s. In 2013 bedroeg dit verschil nog 25 g/km.
  • SUV’s zijn in 2019 gemiddeld zwaarder dan niet-SUV’s (1517kg vs. 1370kg), en ook krachtiger (106kW vs. 91kW). Deze verschillen zijn minder groot dan in 2013.
  • In 2019 waren meer dan de helft van zowel de benzine hybride, de benzine plug in hybride als de LPG wagens SUV’s.

Contacteer ons

VMM

Laatste toestand

2019

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiedatum

7 mei 2020