Duurzaamheidseducatie in het TSO en BSO

THESISONDERWERP
Duurzaamheidseducatie in het TSO en BSO: verkenning van goede praktijken in Vlaanderen
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

In deze masterproef onderzoeken we, in samenwerking met 'MOS - Duurzame Scholen, Straffe Scholen', wat de mogelijkheden zijn om met duurzaamheidseducatie aan de slag te gaan in Technisch - en Beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen. Veel duurzaamheidsprojecten in TSO en BSO focussen sterk op de green skills, vaak technische vaardigheden die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt om de economie te vergroenen. Duurzaamheidseducatie is echter breder dan dat. Het wil jongeren ook de capaciteiten geven om te leren omgaan met duurzaamheidsuitdagingen in een bredere context en hen te leren keuzes maken vanuit betrokkenheid bij die duurzaamheidsuitdagingen. Het gaat dus bijv. niet enkel over leren omgaan met de technische kant van elektrische wagens, maar ook om het leren maken van duurzame keuzes op vlak van mobiliteit.  In deze masterproef onderzoekt de student vanuit internationale literatuur (beleid en onderzoek) verschillende mogelijke kaders voor duurzaamheidseducatie in BSO/TSO. Hieruit selecteert hij/zij een aantal criteria om op basis daarvan een empirische studie van een aantal praktijken in Vlaanderen te doen.

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Internationaal literatuuronderzoek over duurzaamheidseducatie in de context van BSO en TSO.
Empirisch onderzoek van erg concrete educatieve praktijken van duurzaamheidseducatie in 3 verschillende studierichtingen in minimum 3 verschillende scholen. Binnen dit empirische luik zullen ook participerende observaties worden uitgevoerd, alsook interviews/focusgroepen met alle stakeholders (leerlingen, leerkrachten, schoolleiders).

Verwachte resultaten

Een onderzoeksrapport met literatuurstudie, criteria voor duurzaamheidseducatie in BSO/TSO en een analyse van een aantal concrete praktijken

Locatie

Thuis, overleg in Brussel en verplaatsingen afhankelijk van de praktijken die onderzocht zullen worden (aantal BSO-/TSO-scholen)

Naam en contactgegevens van de begeleider(s)

Linda Van Meersche - linda.vanmeersche@vlaanderen.be - 0496 56 23 16

Periode

Academiejaar '21 - '22

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef. Vanuit het perspectief van de Helix is het belangrijk om een voldoende grote groep leraren te bevragen om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Opleidingsniveau

Master

Opleiding (gevolgde richting)

Pedagogische wetenschappen - Onderwijskunde

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Ervaring met BSO/TSO of met Natuur- en Milieu-/Duurzaamheidseducatie is een pluspunt.

Type rijbewijs gevraagd

Een rijbewijs is niet noodzakelijk, maar wel handig.

Vereiste talenkennis

Nederlands, Engels

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.