Duinengordel Limburg, landschap van goud

Periode 03.09.2012 - 03.09.2015
Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Bree, Maaseik
Aanvrager Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Subsidiebedrag 217.428 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

De Duinengordel Limburg is een gevarieerd en uitgestrekt heide- en boslandschap op het Kempens plateau van zo’n 3.000 ha groot. De regio heeft een sterke recreatief-toeristische aantrekkingskracht: het is een uitgestrekt wandel- en fietsgebied, het maakt deel uit van het provinciaal ruiter- en menroutenetwerk en er is een divers aanbod aan jeugdkampeerterreinen en campings. De gemeenten hebben voor dit project een interlokale vereniging opgericht en een gezamenlijke structuurvisie voorbereid. In 2011 werd een partnerschap met het Agentschap voor Natuur en Bos opgezet, om samen:

  • de samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw te vrijwaren,
  • de valleistructuren voor natuurlijke waterberging te behouden en te versterken,
  • de bestaande natuurcomplexen te behouden en te versterken en die in een netwerk in te schakelen,
  • de bestaande bos- en parkstructuur te behouden en te versterken,
  • de gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen te behouden,
  • de open ruimte toeristisch-recreatief te ontsluiten.

Via doorgedreven inspraak en een duidelijke communicatie willen de partners zorgen voor goed geïnformeerde lokale stakeholders. Hoewel het project in eerste instantie gericht is op het behoud en de opwaardering van de open ruimte, kan zij ook een proces van vernieuwing, economische valorisatie en maatschappelijke verankering op gang brengen. Daarvan zijn al resultaten te zien, zoals de groei van het ruitertoerisme. Ook op andere vlakken werden mogelijkheden benut: de bosbouw en het jeugdtoerisme, maar vooral het lokaal ondernemerschap in de vorm van bijvoorbeeld fietscafés.

Resultaten

Duinengordel heeft ingezet op 4 pijlers die het project hebben begeleid:

1) Duinengordel als topgebied voor Europese natuur in het hart van een netwerk van grote ecologische gebieden

Dit natuur- en cultuurlandschap wordt ook uitgespeeld als het centrale attractiepunt dat bepalend is voor de toeristische identiteit. Het natuur- en bosbeheer, maar ook het ruimere landschapsbeheer was een kernopgave doorheen de jaren.

2) Duinengordel als recreatief-toeristische troef voor Limburg

Van hieruit heeft het project bruggen geslaan naar de belangrijke projectgebieden voor natuurtoerisme en landschapsbeleving in Limburg die rondom de Duinengordel liggen. De Duinengordel werd in overleg maximaal geïntegreerd in de promotie van de toeristische bestemming Limburg.

3) Duinengordel met de lokale bevolking als schatbewaarder

De leden van het partnership hadden een dienende taak tegenover de mensen in de dorpskernen rondom de Duinengordel. Dit schiep bij de partners ook de verantwoordelijkheid om de keuzes en de beheermaatregelen in de Duinengordel voortdurend te communiceren naar de omwonenden.

4) Duinengordel als platform voor samenwerking tussen partners

Zowel de oorsprong als de slagkracht om van het bos- en natuurcomplex en het omliggende landbouwlandschap een coherent project te maken, komen voort uit de samenwerking van het partnership. Dit was de sterke basis van het project. Het waarmaken van de eerste en tweede pijler is mogelijk geworden door de inhoudelijke steun, het ondernemerschap en de financiële input van vele partners.

Op basis van de structuurvisie werd door de projectcoördinator een meerjarenplanning met actieprogramma ontwikkeld. Dit actieprogramma is momenteel nog in volle uitvoering.

Meer informatie 

Documenten:

Coördinator:
Jeroen Clerix
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Dorpsstraat 44
3670 MEEUWEN-GRUITRODE
tel: +32 11 49 15 91
Mail: Klik hier