DSI-platform

Op vandaag is er nog  geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt,  geografisch digitaal overzicht beschikbaar van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest,  en het onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften. De reeds gedane investeringen in geodatabanken, geoloketten, websites, en technische richtlijnen voor uitwisseling waren belangrijke stappen in de goede richting, maar bleken vooralsnog ontoereikend om tot een volledig, gebiedsdekkend en gedetailleerd overzicht te komen. Nochtans wordt de vlotte digitale beschikbaarheid van dit soort plannen (en verordeningen) in vele beleidsdocumenten als een kritische factor omschreven om de efficiëntie van vele processen te verhogen.

Begin 2012 werd een project opgestart om katalyserend te werken binnen dit digitaliseringstraject. Het project beoogt het opstellen van een generiek platform voor de digitale uitwisseling van  ruimtelijke verordenende plannen (en hun afgeleiden) en ruimtelijke verordeningen, om te komen tot een actueel en volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext, en die ook hanteerbaar en raadpleegbaar is via een GIS-omgeving. Op dit uitwisselplatform kan elke partner die de bevoegdheid heeft om deze plannen op te maken (i.e. het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten) de eigen gegevens opladen en die van de andere partners gebruiken.  Het mogelijke (her)gebruik van deze digitale gegevens is zeer uitgebreid en divers: ruimtelijke planprocessen op alle bestuursniveaus, verschillende soorten vergunningverlening, (complexe) beleidsindicatoren voor de monitoring van ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige informatieplicht, complexe ruimtelijke analyses voor rapporten, studies en wetenschappelijk onderzoek, etc…  De grote  potentiële impact positioneert dit project als een strategische investering die zichzelf vlot zal terugverdienen.