Doorrekenen kosten opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen

Kan een eigenaar of ontwikkelaar gevraagd worden om te betalen voor planopmaak?

Private partners laten betalen voor de opmaak een RUP is strijdig met artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  Deze bepaling, gekend als het doelstellingenartikel, maakt duidelijk dat de ruimtelijke ordening gebeurt vanuit een gelijktijdige afweging van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Via plannen de ruimte ordenen en zich uitspreken over welke activiteit op welke plaats thuishoort is bij uitstek een overheidstaak en een zaak van algemeen belang. Het karakter van die afweging impliceert dat planopmaak niet door particulieren kan worden bekostigd maar met overheidsgeld moet worden betaald. Het tegenovergestelde zou doen veronderstellen dat de betrokken ordening niet het algemeen belang dient maar het particuliere, en dit zou het plan onwettig maken.

Wel is het mogelijk dat een particulier bepaalde documentatie vrijwillig (en kosteloos) ter beschikking stelt van de plannende overheid. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat een gunstig planologisch attest heeft verkregen in functie van de planopmaak de GIS-bestanden van de aanvraag van het planologisch attest bezorgen aan de plannende overheid. Maar een reglement of overeenkomst dat/die het bezorgen van plannen of het betalen van een ontwerper oplegt of eist, is niet toegelaten.

Verdere toelichting hierover kan u terugvinden in volgend antwoord op een parlementaire vraag.

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.