Document preventiebeleid

In het kader van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] moeten zowel een lagedrempelinrichting als een hogedrempelinrichting een document Preventiebeleid voor zware ongevallen opstellen (artikel 6, § 2, van [SWA3]). In dit document zet de exploitant het preventiebeleid voor zware ongevallen uiteen, alsmede de wijze waarop dit in de praktijk wordt gebracht.

Uiteraard moet het preventiebeleid zelf meer zijn dan een schriftelijk document alleen. De exploitant moet alle (veiligheids)maatregelen die nodig zijn ook effectief nemen en uitvoeren. Hierbij gaat het niet alleen om technische maatregelen, maar ook om organisatorische en beleidsmatige maatregelen. Het preventiebeleid maakt immers deel uit van het algemeen bedrijfsbeleid.

Het document Preventiebeleid moet niet worden opgestuurd, maar moet op de exploitatiezetel ter beschikking liggen van de inspectiediensten.

Inhoud van het document Preventiebeleid

Het document Preventiebeleid bevat de algemene doelen van en beginselen voor het handelen van de exploitant, alsook de rol en de verantwoordelijkheid van het management, en de verbintenis de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en een hoog beschermingsniveau te waarborgen.

Uitvoering van het preventiebeleid

De exploitant voert het preventiebeleid uit met passende middelen, structuren en een veiligheidsbeheersysteem.

Aanpassen van het document Preventiebeleid

Het Samenwerkingsakkoord [SWA3] voorziet in een verplichte herziening en bijwerking van het document Preventiebeleid:

  • Ongeacht het tweede punt, herziet de exploitant periodiek, en ten minste om de 5 jaar, het preventiebeleid, en stuurt dit zo nodig bij. Hij past in voorkomend geval het document Preventiebeleid aan in overeenstemming met deze bijsturing.
  • Alvorens over te gaan tot een wijziging van de installaties, van de processen of van de aard, de fysische vorm of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die voor de gevaren van zware ongevallen belangrijke gevolgen kan hebben, herziet de exploitant het preventiebeleid, en werkt het document Preventiebeleid zo nodig bij.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)