DIGIRUP RICHTLIJN

DIGITALE UITWISSELING VAN RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

Ingevolge het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’ van 17/02/2017 moeten ruimtelijk verordenende plannen en verordeningen vanaf 01/06/2018 worden uitgewisseld via een digitaal platform (art 24). Dit betekent dat vanaf die datum de gegevens moeten uitgewisseld worden conform de richtlijnen van het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Het richtlijnenboek voor het  DSI-platform en bijbehorende documentatie is te vinden via volgende link.

Als direct gevolg hiervan vervalt vanaf 01/06/2018 de richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (versie 2.3 van 01/09/2010).

Deze technische richtlijn geeft aan hoe het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) digitaal moeten uitwisselen, daarbij o.a.  gebruikmakend van een geografisch informatiesysteem (GIS). Doel is het verbeteren  van de toegankelijkheid tot en het vergemakkelijken van de raadpleging van de goedgekeurde RUPs en hun bijhorende voorschriften met behulp van GIS-instrumenten.

INWERKINGTREDING

  • Versie 2.3 van deze richtlijn treedt in werking vanaf 1 september 2010. Het gaat om een beperkte bijstelling t.o.v. versie 2.2, die vooral bedoeld is als actualisering en die de manier van werken niet fundamenteel wijzigt, noch verzwaart. Bijgevolg werd een overgangsregeling tussen deze versies niet noodzakelijk geacht. Een korte beschrijving van de wijzigingen t.o.v. versie 2.2 vind je pdf bestandhier (11 kB) (27 juli 2010). 

  • De vorige versie (2.2) van deze richtlijn was van kracht vanaf 1 mei 2008 en verving de toen geldende “richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat”  (R-ARP-003-1.0) van 1 oktober 2001. 

MEER INFORMATIE

ACHTERGROND

De ontwikkeling van deze richtlijn vloeit voort uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het  decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen

en werd opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden van de VVSG, VVP en de Vlaamse overheid.

noot: Niet alle overheidsinstanties hebben evenveel ervaring met GIS. De werkgroep heeft hiermee bij het opstellen van de richtlijn rekening gehouden. Dit heeft als gevolg dat de laatste versie van de richtlijn niet steeds de technologisch meest innovatieve oplossing voorschrijft. De werkgroep blijft samenkomen om de werkwijze verder te innoveren telkens wanneer dit opportuun wordt geacht.