Denderland

Periode 01.10.2015 - 01.10.2018
Provincie Oost-Vaanderen, Vlaams-Brabant & Henegouwen
Gemeente Aalst, Ath, Denderleeuw, Geraardsbergen, Lessines, Liedekerke, Ninove, Roosdaal
Aanvrager Provincie Oost-Vlaanderen
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Het strategisch project Denderland wil via een proces van overleg en samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners een gebiedsgerichte ontwikkeling faciliteren in het stroomgebied van de Dender tussen Ath en Aalst. Hiertoe wordt een regionaal overlegplatform opgericht met de ambitie om bottom-up ideeën te genereren en de discussie te voeden over de ruimtelijke uitdagingen die zich in de open en de verstedelijkte ruimte binnen het gebied aftekenen. Met de grensoverschrijdende planningsprocessen (denk aan de ontwikkeling van een toeristisch-recreatief ontwikkelingsprogramma en van een ruimtelijke visie voor een energielandschap) worden de actoren uit het hele gebied of een deelgebied bij elkaar gebracht.

Leidraad is de Dender, die als blauwgroene long ingeschakeld wordt als identiteitsdrager voor het gebied. De open ruimte moet een kwaliteitsvol landschappelijk geheel worden binnen het metropolitaan kerngebied en moet offensief beschermd worden tegen hoog-dynamische activiteiten. De verstedelijkte ruimten worden aantrekkelijke kleine steden die voor een stuk opgeladen worden met functies die kaderen binnen de logica van het metropolitaan kerngebied. Duurzaamheid, innovatie en maximale inzet van de ecologische systeemdiensten bepalen er de stedenbouwkundige ontwikkeling.

Niet alleen het doel van het project is ambitieus, de aanpak is dat ook. Het strategisch project wil het initiatief voor een belangrijk deel laten vertrekken vanuit de lagere besturen (provincies, gemeenten) en de regionale middenveldorganisaties waarbij, zoals gezegd, een intensieve samenwerking gezocht wordt met besturen en organisaties uit Wallonië. Het wordt een complex proces waarbij zowel de verschillende bestuursniveaus en sectoren als de verschillende taalgemeenschappen uit de streek elkaar zullen moeten vinden.

Resultaten

In de beginperiode van het strategisch project werd aan de actoren in de regio het project voorgesteld via bilateraal overleg. Daarbij werd gepeild naar de kansen die de verschillende actoren voor het project zien en werden ideeën en input geleverd.

Het overlegplatform bestaat uit een kerngroep die de agenda van het strategische project bepaalt en uit thematische werkgroepen die concrete acties uitwerken. Hierbij wordt expliciet gezocht naar synergieën met bestaande overlegplatformen en samenwerkingsverbanden, projecten en processen in de regio. Er werd gekozen om met drie overkoepelende thema's te werken die dwarsverbindingen toelaten:

  • Naar een beleefbaar Denderland: het toeristisch-recreatief potentieel van de Dendervallei ontwikkelen. Hiervoor zijn drie acties opgesteld. Actie 1 is de opmaak van een ontwikkelingsprogramma voor een beleefbaar Denderland. Actie 2 is de opmaak van een regionaal actieplan voor een beleefbaar Denderland. Actie 3 is de validatie van het ontwikkelingsprogramma voor een beleefbaar Denderland aan de hand van een regionaal charter. De twee laatste acties worden voorbereid doorheen de procesvoeting van de opmaak van het ontwikkelingsprogramma. Begin september 2017 werd actie 1 afgerond.  
  • Naar een energiek Denderland: stimuleert de transitie naar hernieuwbare energie in het Denderland. Twee acties zijn hiervoor opgesteld: de opmaak van een gedragen ruimtelijke visie voor het Energielandschap Denderland, en de uitwerking van pilootprojecten rond groene warmte op basis van reststromen uit landschapsbeheer. De Provincie Oost-Vlaanderen engageerde zich voor het uitschrijven van twee parallelle bestekken "Opmaak van een ruimtelijke visie voor het Energielandschap Denderland" (gegund aan BUUR in samenwerking met Royal Haskoning DHV) en "Opmaak en uitvoering van een communicatie- en participatiestrategie voor het Energielandschap Denderland" (gegund aan Common Ground) om deze ambitie te helpen realiseren. Beide opdrachten zullen in nauwe samenwerking worden uitgevoerd. Voor Actie 2 zijn er twee pilootprojecten opgestart: in Denderleeuw gaat men na of de nieuw geplande brandweerkazerne en gemeentelijke loods met houtsnippers verwarmd kunnen worden. In Geraardsbergen wordt er onderzocht of een gebouw op het provinciaal domein De Gavers kan verwarmd worden met biomassa.
  • Naar een veerkrachtig Denderland: de versterking van de veerkracht van het Denderland in functie van de klimaatwijziging. Hiervoor zijn 4 acties geformuleerd.

Actie 1 gaat over de ondersteuning bij het maatschappelijk debat dat Waterwegen en Zeekanaal uitvoert in het kader van de ORBP Dender. In dit kader werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen & Zeekanaal en Departement Omgeving.

Actie 2 gaat over de uitwerking van pilootcases rond de versterking van veerkracht van lokale gemeenschappen tegen wateroverlast in kader van het Interreg VB-project FRAMES. De twee pilootgebieden waarop FRAMES zich richt zijn Ninove en Denderleeuw. De uitwerking hiervan zal in nauwe afstemming gebeuren met de pilootcases die gepland zijn in het kader van het ORBP-traject uit Actie 1.

Actie 3 buigt zich over het verhogen van overstromingsparaatheid bij burgers. Hiervoor wilt de Stad Geraardsbergen in het komende jaar de opmaak van een hemelwaterplan door Aquafin bekomen, een pilootproject rond de individuele bescherming van huizen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opzetten, en de optimalisering van een crisiscommunicatie ondergaan. Vanuit het strategisch project Denderland en FRAMES wordt hierbij ondersteuning voorzien.

Actie 4 betreft de versterking van een multifunctioneel groen-blauw netwerk in de open en de verstedelijkte ruimte met aandacht voor klimaatadaptatie, landbouw, biodiversiteit, recreatie, landschap en stadsvernieuwing.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Boris Snauwaert
Woodrow Wilsonplein 2
9000 GENTtel: +32 9 267 75 92
gsm: +32 486 115 736
Mail: Klik hier