Demer en Laak, een vallei in stroomversnelling

Periode 01.09.2012 - 01.09.2015
Periode 2 01.02.2016 - 01.02.2019
Periode 3 01.02.2016 - 20.03.2019
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaer, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo
Aanvrager Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
Subsidiebedrag 186000€, 212.800€, 236.000€
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

In de huidige projectperiode werd de samenwerking uitgebreid met de gemeente Tremelo, aangezien zijn grenzen aan de Laakvallei. De Laakvallei maakt een onderdeel uit van de integrale visie die eind 2016 door alle betrokkenen werd goedgekeurd. Dat maakt dat de aanvraag werd onderschreven door 6 gemeenten (Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo) en de provincie Vlaams Brabant. Met de ondertekening van de integrale visie, verschoof de focus van het strategisch nog meer naar het element realisatie.

Na een succesvolle voorstelling van het toekomstbeeld voor Demer en Laak in het voorjaar van 2017, waren de Demerpartners van mening dat van dit momentum gebruik moest worden gemaakt om dit beeld ook effectief te vertalen in realisaties. Aangezien de integrale visie uitspraken doet over de verschillende thema's, kan hier ook binnen de projectuitvoering parallel op worden ingezet. Elke partner neemt zijn verantwoordelijkheid, toetst af of het binnen het globaal streefbeeld af en gaat over tot de projectvoorbereiding. Dit maakt dat er momenteel zowel op het vlak van water, natuur, toerisme en recreatie projecten lopende of in voorbereiding zijn.

Het strategisch project zal zijn coördinerende rol verder opnemen in het detecteren van opportuniteiten en hiervoor de juiste partners samen te brengen. Een succesvolle samenwerking inzake visievorming dient nu verder te worden gezet in de projectuitvoering. Inzetten op verschillende thema's maakt dat het integrale karakter van de Demervallei ook, op het terrein wordt verzilverd.

Resultaten

Het strategisch project kan voor de realisatie van zijn ambitieuze doelstellingen reeds terugvallen op een aantal interbestuurlijke beslissingen. Met een principiële beslissing in 2011 werd de vallei officieel een Sigmaproject en kon het opgebouwd worden rond een doordachte werkings- en overlegstructuur. Vanaf dat moment werd overleg intensief georganiseerd en werden de nodige onderzoeken uitgevoerd.

Eén belangrijke studie daarbij is het Plan-MER Sigmaplan dat in 2015 werd goedgekeurd. Op die manier werden steeds verder stappen gezet naar de meer concrete uitvoering. Een optimaal scenario voor de inrichting van de vallei werd uitgewerkt, ontwerpend onderzoek gaf klaarheid voor een aantal specifieke gebieden en de instrumenten en middelen van alle betrokken overheden en andere partners werden op een rij gezet. Dit alles gaf eind 2016 aanleiding tot een interbestuurlijke beslissing over de 'integrale visie voor de Demervallei en Laak van Diest tot Werchter'. Deze beslissing werd ondertekend door de Demergemeenten, provincie Vlaams-Brabant, de bevoegde Vlaamse ministers, de bekkenbesturen en het Regionaal Landschap Noord-Hageland. Vanuit deze beslissing wordt nu intensief werk gemaakt van de uitvoering op terrein, met het nodige financiële onderzoek, het plaatsen van de Demerbakens, zoals in de Hemmekens te Zichem, specifiek overleg rond natuurinrichting, enz.

Een doordachte overlegstructuur leidt het project in goede banen: Een Vlaamse overleggroep volgt het globale proces op, thematische werkgroepen rond recreatie, communicatie, landbouw en natuur,… Burgers worden bij elke grote stap geïnformeerd tijdens infomarkten. Zo werden er in 2011 en 2016 naar aanleiding van de interbestuurlijke beslissingen infomarkten georganiseerd in Werchter, Aarschot en Zichem. Een aantrekkelijke en duidelijke communicatie verloopt ook via verschillende media zoals de landschapskrant, de landschapsmail, de Demerkrant en gemeentelijke mediakanalan.

Van maart tot en met juni 2015 vond de eerste Demercursus plaats. Deze cursus werd georganiseerd voor bewoners van de Demervallei, waarin alle relevante thema's en actoren betrokken werden binnen een ruim vormingsproces. Eind juni 2015 werden de dertig eerste Demerambassadeurs gehuldigd. In het kader van concrete realisaties komen de eerste projecten tot stand, rond diverse doelstellingen. In Werchter is er een samenwerking opgebouwd met particuliere eigenaars, de gemeente Rotselaar en het regionaal landschap Noord-Hageland, rond het herstel van een cluster aan verlaten weekendvijvers. De provincie Vlaams-Brabant keurde in mei 2017 de projectaanvrag goed. De partners schaarden zich ook achter een recreatief Demerfietspad van Oost naar West, waarvoor het plan van aanpak voor de resterende knelpunten klaar ligt. W&Z en ANB zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de inrichting van het eerste projectgebied, nl. onder de Vinkenberg, te Diest.

In het kader van het thema toerisme en recreatie werd in 2015 een subsidieaanvraag ingediend bij Platteland Plus, voor de uitbouw van 5 ontmoetingsplaatsen langsheen de Demer. In de zomer van 2016 werden de eerste bakens in Zichem, Langdorp en Betekom geopend onder veel belangstelling. Het project is een schoolvoorbeeld van een samenwerking tussen de verschillende instanties en actoren (Toerisme Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland, gemeenten, Kerkfabriek, ANB, W&Z). De projecten worden gerealiseerd door Art-Ex bvba. In Langdorp en Zichem ging de realisatie gepaard met de uitbouw van twee nieuwe aanmeerplaatsen voor kano en kajak door Waterwegen en Zeekanaal.

Meer informatie

Documenten:

Tweede subsidieperiode:

Derde subsidieperiode:

Coördinator:
Merlijn Gijbels
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
Huize Hageland
Oudepastoriestraat 22
3390 TIELT-WINGE
tel: +32 16 63 59 54gsm: +32 490 42 08 44
Mail: Klik hier