Definitieve vaststelling GRUP Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek van E19 tot A12

  • 8 februari 2022


Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering op 4 februari 2022 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek op grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Aartselaar en Kontich goed. Het plan beschermt de vallei definitief als groenblauwe openruimteverbinding in de sterk verstedelijkte zuidrand van Antwerpen. 

De Vlaamse Regering stelde het ontwerpplan voorlopig vast op 21 mei 2021. Van 8 juni tot 6 augustus 2021 vond een openbaar onderzoek plaats. Er kwamen 15 adviezen en bezwaren binnen. Doel van het plan is de open ruimte in de vallei te behouden als een gemengd openruimtegebied voor landbouw, natuur en bos. Omwille van het overstromingsgevoelige karakter van grote delen van de vallei geldt een bouwverbod. 
 
Een aantal zones die op het gewestplan bestemd waren als industriegebied maar niet ontwikkeld zijn, krijgen nu definitief een openruimtebestemming. Het gaat onder meer over reservegronden in eigendom van Atlas Copco. 

“Met dit plan brengen we de principes van de bouwshift en de Blue Deal in praktijk” zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Door het ruimtelijk rendement op de bestaande terreinen van Atlas Copco te verhogen, kunnen we de harde bestemmingen in de vallei schrappen en de waterbergingsfunctie van het beeksysteem versterken. De grote verharde parkings in het buffergebied langs de Atomiumlaan zullen geherstructureerd worden. Door het parkeren te bundelen in een parkeergebouw ontstaat er binnen het bestaande ruimtebeslag ruimte voor nieuwe bedrijfsgebouwen én kan een deel van de bestaande parking onthard worden in functie van infiltratie van regenwater”. 

Het plan zorgt er ook voor dat het recyclagepark van de gemeente Aartselaar dat vandaag pal in de vallei langs de beek ligt, zal verhuizen naar een nieuwe locatie buiten de vallei. Na de verhuis van het recyclagepark zal de open ruimte in de vallei effectief onthard kunnen worden en het natuurlijk overstromingsgebied hersteld kunnen worden. In totaal zal het plan ca. 27 ha industriegebied en 83 ha agrarisch gebied herbestemmen naar gemengd openruimtegebied of natuurgebied. Ook het natuurgebied Vuile Plas langs de E19 krijgt een ruimere aanduiding als natuurgebied. 

Vervolgtraject

Veertien dagen na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad wordt het plan van kracht.

Meer informatie

Documentatie vallei van de Benedenvliet - Grote Struisbeek van E19 tot A12