Definitief onteigeningsbesluit rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Herk-de-Stad

  • 8 juli 2021

Nr. 22514 ONT NB
    
De nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, werd per mail dd. 21 juni 2021 gemachtigd over te gaan tot onmiddellijke onteigening in naam van het Vlaamse Gewest, van de volle eigendom van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend onder afdeling 4, sectie B, nummer 281, gelegen op het grondgebied van de stad Herk-de-Stad als dusdanig in oranje kleur aangeduid op het bijgevoegd onteigeningsplan nummer 22514/1/11-3-8.1 met revisie 7 van 16 mei 2019 voor de bouw van een rioolwaterzuiverings-infrastructuur.

De bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dienen voor de in artikel 1 vermelde onteigening toegepast te worden.

Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.