Decreten en uitvoeringsbesluiten

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.  Voor vergunde zonevreemde constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Lees meer over zonevreemdheid

De procedures rond de omgevingsvergunningen worden geregeld door het omgevingsvergunningdecreet en -besluit

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid  (gewest/provincie/gemeente) die de verordening afvaardigt. Lees meer over stedenbouwkundige verordeningen.

Meest geraadpleegde verordeningen:

Uitvoeringsbesluiten bevatten de details rond de operationalisering van decreten. Lees meer.

Meest geraadpleegde uitvoeringsbesluiten:

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (roepnaam VLAREM) is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet.